Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Σε μια προσπάθεια ορθής καθοδήγησης του κοινού αλλά και των φίλων και μελών του κινήματος που αποτείνονται κοντά μας για το θέμα των αναδιαρθρώσεων δανείων και σε συνεργασία και συνεννόηση με το νομικό μας τμήμα, έχουμε καταρτήσει ένα κείμενο στην βάση του οποίου όλοι οι δανειολήπτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη προτού προχωρήσουν σε αιτήματα αναδιαρθρώσεων.

Τόκος

Ο κάθε δανειολήπτης θα πρέπει πρωτίστως να ελέγχει το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης) με το οποίο θα χρεώνεται ο λογαριασμός του και ή το δάνειο και ή χρηματοοικονομική διευκόλυνση που λαμβάνει.

Ο κάθε δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να αιτείται μείωση του υφιστάμενου επιτοκίου με το οποίο το δάνειο του χρεώνεται. Είναι όμως σε κάθε περίπτωση εις την διακριτική ευχέρεια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όπως αποδεχθεί ενδεχόμενη μείωση του επιτοκίου.

Χρεώσεις και ή υπερχρεώσεις

Ο δανειολήπτης προτού προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δανείου του θα πρέπει να ζητήσει και ή λάβει από τον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του αναλυτική κατάσταση λογαριασμού του δανείου του από την ημερομηνία έναρξης αυτού, για να ελεχθούν οι χρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό και κατά πόσο αυτές εμπίπτουν εις τα πλαίσια της μεταξύ των μερών συμφωνιών ή όχι και αναλόγως να ζητήσει διαγραφή όποιων πιθανών παράνομων και ή παράτυπων χρεώσεων, πριν προχωρήσει εις την αναδιάρθρωση.

Μηνιαία Δόση

Προτού ο δανειολήπτης προχωρήσει σε αίτημα αναδιάρθρωσης του δανείου του, θα πρέπει να καθορίσει και ή προγραμματίσει τι ποσό δόσης είναι σε θέση να καταβάλλει. Η συμφωνία αναδιάρθρωσης είναι νέα συμφωνία δανείου και θα πρέπει αυτό που θα συμφωνηθεί να τηρείται.

Εξασφαλίσεις και εγγυητές

Κατά την υποβολή αιτήματος αναδιάρθρωσης του δανείου του ο δανειολήπτης ενδέχεται να του ζητηθούν περαιτέρω εξασφαλίσεις και ή εγγυήσεις, πράγμα το οποίο κατά την άποψη μας δεν είναι αποδεκτό.

Σε περίπτωση που ήδη υπάρχουν εξασφαλίσεις και ή εγγυήσεις εις το δάνειο τότε ο δανειολήπτης θα είναι υποχρεωμένος να τις ανανεώσει και το κόστος ανανέωσης θα βαραίνει τον λογαριασμό του.