Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Εισηγητής : Δημήτρης Δημητρίου (akis.de@gmail.com) Στέλεχος Κινήματος στις Εκποιήσεις .

Το ζήτημα των εκποιήσεων  θα βρίσκεται  μπροστά μας την επόμενη περίοδο και θα επηρεάζει αρνητικά μια πολύ μεγάλη μερίδα των κυπριακών νοικοκυριών.  Δεν θα είναι υπερβολή να διαβλέψουμε μια πορεία όπου  κοινωνικές παραδόσεις και συμπεριφορές όπως αυτή της  ιδιόκτητης  κατοικίας  να ανατρέπονται  μέσα από νομικά πλέον θεσμοθετημένες διαδικασίες εκποιήσεων που δυστυχώς συμπεριλαμβάνουν και την ιδιοκατοίκηση.

Σύμφωνα με τη τελευταία απογραφή πληθυσμού του 2011 από τις 311,000 νοικοκυριά της Κύπρου τα 245,000 ή το 78,7%  ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι. Η παρούσα οικονομική κρίση έχει ως είναι γνωστό , πλήξει σοβαρά τη δυνατότητα μιας μεγάλης μερίδας νοικοκυριών να αποπληρώσουν  τα χρέη τους αντιμετωπίζοντας άμεσα τον κίνδυνο να χάσουν το σπιτικό τους.

O χρηματοοικονομικός τομέας φέρει ακεραία την ευθύνη για την αδυναμία των νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους διότι:

Α. Είναι οι τράπεζες που κατασκεύασαν τη ψηλή ζήτηση για δάνεια για να ικανοποιήσουν τη κερδοσκοπική τους μανία.

Β. Έφεραν σε απόγνωση τους δανειολήπτες με τα τοκογλυφικά επιτόκια που μέχρι και σήμερα ο ολιγοπωλιακός τους χαρακτήρας τους επιτρέπει να επιβάλλουν . Τα σημερινά δανειστικά  επιτόκια που επιβάλλουν οι κυπριακές τράπεζες θεωρούνται μέχρι σήμερα, και σύμφωνα με τη παραδοχή της Κεντρικής Τράπεζας, τα ψηλότερα στην Ευρωζώνη .

Γ. Κατάφεραν με την κερδοσκοπική τους μανία  να καταστρέψουν την οικονομία και να δημιουργήσουν συνθήκες  ύφεσης , μειωμένων εισοδημάτων και ψηλών ποσοστών ανεργίας.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί χρίζει άμεσης αντιμετώπισης από τη πολιτεία και τους θεσμούς της. Οφείλουν να κατοχυρώσουν με θεσμοθετημένο τρόπο τους δανειολήπτες των οποίων κινδυνεύει η πρώτη τους κατοικία.

Η πρόταση που ακολουθεί σκοπεύει στην αποτροπή των εκποιήσεων της πρώτης κατοικίας κάτω από σαφείς προϋποθέσεις .

Δημιουργία Οργανισμού / Φορέα Ανάληψης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Για να ξεκαθαρίσει η πραγματική εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν τη πρώτη κατοικία, θα  πρέπει να δημιουργηθεί τράπεζα δεδομένων και η συγκέντρωση των πληροφοριών θα δώσει την ευχέρεια παρακολούθησης της συμπεριφοράς των τραπεζών, εάν δηλαδή προχωρούν καλή τη πίστη  με αναδιαρθρώσεις δανείων, δεν μεροληπτούν υπέρ συγκεκριμένων δανειοληπτών σε βάρος άλλων και γενικά θα εξάγονται συμπεράσματα για τη πραγματική κατάσταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η τράπεζα δεδομένων θα βοηθήσει επίσης και σε μιαν καθόλα αναγκαία κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών πρώτα και κύρια  με βάση τη τρέχουσα οικονομική τους θέση αλλά επίσης και με άλλα κριτήρια τα οποία παρατίθενται πιο κάτω στο κεφάλαιο >Ενδεικτικά βασικά κριτήρια για ένταξη δανειολήπτη στον Οργανισμό<

Τέλος, η τράπεζα δεδομένων θα βοηθήσει στον καταρτισμό περεταίρω κοινω-οικονομικών μελετών που θα καταστούν στυλοβάτες στη προώθηση κοινωνικής πολιτικής από τα αρμόδια όργανα εξουσίας αν υπάρχει φυσικά η πολιτική βούληση ή η αναγκαία κοινωνική πίεση για να το πράξουν. . Για παράδειγμα η τράπεζα δεδομένων θα αναδείξει προβλήματα με βάση τη γεωγραφική κατανομή , την δημογραφική κατανομή, ή το ταξικό περιεχόμενο του προβλήματος δίδοντας έμφαση στα εισοδηματικά ή και επαγγελματικά κριτήρια..

Κατά την αναδιάρθρωση των δανείων των δανειοληπτών από τις τράπεζες  αφού διαπιστωθεί ότι η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση δεν τους επιτρέπει αποδεδειγμένα να πληρώνουν και αφού πληρούν και άλλα συμπληρωματικά κριτήρια όπως αναλύονται πιο κάτω, θα μπορούν να ενταχτούν σ΄ένα Φορέα που εμείς ονομάζουμε Φορέας  Ανάληψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Ο Φορέας θα ειδικεύεται κατ’αρχή μόνο στο τομέα της πρώτης κατοικίας . Όσα δάνεια εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία θα μπορεί ο Φορέας να προχωρεί στην αγορά τους  με έκπτωση από τις τράπεζες. Ουσιαστικά οι δανειολήπτες θα έχουν να κάμουν με νέα σχέδια δανειοδότησης από το Φορέα και όχι από τις τράπεζες. Με αυτό το τρόπο απαλλάσσονται και οι τράπεζες από προβληματικά δάνεια, αυξάνεται η ρευστότητα τους που θα μπορούσε μέσα από ένα σωστό κεντρικό σχεδιασμό να προσφέρει χορηγήσεις σε τομείς που θα οδηγήσουν τη χώρα σε μια σωστή αναπτυξιακή πορεία. Άλλωστε οι ίδιες οι τράπεζες ευνοούν την πακετοποιήση των προβληματικών δανείων και την πώληση τους με έκπτωση  και είναι για αυτό το λόγο που η κυβέρνηση προωθεί με ζήλο τη σχετική νομοθεσία. Η βασική μας διαφορά είναι ότι όσον αφορά τα δάνεια που αφορούν ιδιοκατοίκηση η πακετοποιήση θα αφορά τον Φορέα και όχι τα κερδοσκοπικά ταμεία (investment/mutual funds) με στόχο όχι τη κερδοφορία αλλά τη διάσωση της στέγης του δανειολήπτη. Αυτό αποτελεί κοινωνική υποχρέωση που η κυβέρνηση καλείται να αναγνωρίσει και να μην την εντάξει στη λογική των ‘αγορών’ .

Το σημαντικό στοιχείο είναι η μέθοδος αποτίμησης των δανείων και ο καθορισμός του ποσοστού της έκπτωσης που θα μπορούν να αγοραστούν τα δάνεια.. Εισηγούμαστε  το ποσό που η τράπεζα  θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει  θα είναι ένα ποσοστό από τη λογιστική της απώλεια που θα είχε αν το δάνειο δεν εξυπηρετείτο καθόλου. Υπάρχουν τρόποι υπολογισμού της πραγματικής απώλειας  όπως ο υπολογισμός της παρούσας αξιας των καταβληθέντων δόσεων με προεξοφλητικό επιτόκιο του μέσου Ευρωπαϊκού όρου και όχι φυσικά το εξωπραγματικό επιτόκιο που μέχρι τώρα επιβάλλουν οι τράπεζες . Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς η τράπεζα θα μπορεί να αποζημιωθεί μέχρις ενός θεσμοθετημένου ποσοστού χωρίς  όποιες δήποτε περαιτέρω  απαιτήσεις (παράδειγμα στο Παράρτημα Ι ).

Σε κάθε περίπτωση οι  τράπεζες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι σίγουρα θα χάσουν ένα μεγάλο μέρος των αποδόσεων που περίμεναν  με τα επιτόκια που επέβαλλαν και ναι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσουν και μέρος του κεφαλαίου που αφορούν δάνεια ιδιοκατοίκησης  που δεν εξυπηρετούνται . Αυτή η θέση  αιτιολογείται απόλυτα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι όροι δανειοδότησης ήταν επαχθής (εξωπραγματικά επιτόκια, υπέρμετρες επιβαρύνσεις κ.α.)  αλλά και κυρίως  σε περιπτώσεις  τεκμηριωμένης αδυναμίας των δανειοληπτών να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Θα πρέπει τέλος να τονιστεί ότι το κούρεμα των καταθέσεων θεωρείται ουσιαστικά αρνητική απόδοση μιας κατάθεσης . Άρα στη πραγματικότητα η ψαλίδα μεταξύ καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων είναι άπειρα μεγαλύτερη απ΄ότι  παρουσιάζεται στα χαρτιά . Αν τα ‘’ κέρδη’’ αυτής της μεγάλης διαφοράς διοχετεύτηκαν για την  ανακεφαλαιοποιήση των τραπεζών ένεκα της κακής διαχείρισης του ενεργητικού της , την ευθύνη δεν τη φέρει καθόλου το νοικοκυριό που δανείστηκε για το σπιτικό του και που ήταν συνεπέστατο στις δόσεις του πριν την οικονομική κατάρρευση που οι τράπεζες επέφεραν στο τόπο.

Ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης πιστεύουμε έχουν την υποδομή με κάποιες ενισχύσεις και βελτιώσεις να αναλάβουν από κοινού ή με συνένωση τους σε ένα νέο σύγχρονο οργανισμό το έργο του νέου Οργανισμού/Φορέα.

Ενδεικτικά βασικά κριτήρια για ένταξη δανειολήπτη στον Οργανισμό θα μπορούσαν να είναι :

1.Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να έχει μειωθεί αισθητά ώστε να μην μπορεί να αποπληρωθεί η δόση.

2.Αν υπάρχουν αλλά κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία να μην μπορούν να αξιοποιηθούν. Σε περίπτωση που υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Οργανισμός θα συμπεριλαμβάνονται στην αποπληρωμή.

3. Το μέγεθος και η ηλικία της οικίας πάντοτε  σε σχέση με το μέγεθος του νοικοκυριού. Για παράδειγμα,  διαφορετική θα είναι η κατηγορία κάποιου νοικοκυριού με δύο μέλη και που διαμένει σε σπίτι των  500 τ.μ. και διαφορετική θα είναι αν ένα νοικοκυριό με 4 μέλη διαμένει σε σπίτι των 150τ.μ.

4. Αξία υποθήκης κατά τη σύναψη του δανείου μέχρι 350.000 ευρώ.

Αφού διαπιστωθεί η πραγματική οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη θα μπορεί να ενταχθεί ως μέλος / δανειολήπτης  στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα μπορεί σε κατοπινό στάδιο, να χορηγεί με βάση τα κριτήρια κατηγοριοποίησης  και μερικές χρηματοδοτήσεις οι οποίες ίσως αποδειχτούν σωτήριες για πολλούς δανειολήπτες έχοντας κατά νου ότι η παρούσα οικονομική κρίση διαφαίνεται να έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Νοείται ότι η μερική χρηματοδότηση δεν θα απειλήσει με κανένα τρόπο τη κύρια στόχευση του Φορέα που είναι η πλήρης ανάληψη μη εξυπηρετούμενων δανείων πρώτης κατοικίας με δανειολήπτες τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να μελετηθεί και η δυνατότητα μεταφοράς σπουδαστικών δανείων για τα οποία υποθηκεύτηκε η πρώτη κατοικία υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που τεθήκαν πιο πάνω.

Σύσταση / Λειτουργία Οργανισμού

H σύσταση Οργανισμού / Φορέα Ανάληψης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων θα πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή εκποιήσεων πρώτης κατοικίας μερίδας πολιτών στη βάση ειδικών κριτηρίων όπως έχουν σκιαγραφηθεί πιο πάνω. Μέσα σ΄αυτά τα πλαίσια ο Φορέας δεν μπορεί παρά να ανήκει στο δημόσιο  με ουσιαστική συμμετοχή και  έλεγχο από κοινωνικούς φορείς που τα μέλη τους επηρεάζονται άμεσα από τις κατευθύνσεις και διαχείριση αυτού του Φορέα.

Η επιτυχία σύστασης και λειτουργίας του Οργανισμού για προστασία της πρώτης κατοικίας θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επέκταση του πλαισίου και σε άλλες κατηγορίες μη εξυπηρετούμενων δανείων με διαφοροποίηση των κριτηρίων για τις κατηγορίες αυτές ώστε να μπορούν να ενταχθούν στον Οργανισμό. Κατά προτεραιότητα προτείνουμε τη μικρή επαγγελματική στέγη και τη γεωργική παραγωγική γη.

Λειτουργία Ταμείου Αλληλεγγύης για αποτροπή εκποιήσεως πρώτης κατοικίας

Για τη χρηματοδότηση του Φορέα ή Οργανισμού εισηγούμαστε τη δημιουργία ταμείου. Το ταμείο θα είναι κάτω από την εποπτεία και διαχείριση  του Οργανισμού με επιτροπή που θα αντιπροσωπεύει όλους όσους  συμμετέχουν στο ταμείο ή εμπλέκονται ή είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση του (π.χ. αντιπρόσωποι των δανειοληπτών, συντεχνιών, συνδέσμου εκτιμητών, αναλογιστές , οικονομολόγοι, κρατικοί  τεχνοκράτες κλπ ) . 

Πηγές Χρηματοδότησης του Ταμείου

Πριν δούμε τις πηγές των εσόδων που θα χρειαστούν για τη χρηματοδότηση του ταμείου θα ήταν καλό να εξακριβώσουμε  με νούμερα το μέγεθος του προβλήματος  . Δυστυχώς δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα για το ακριβές μέγεθος του προβλήματος  άρα είμαστε αναγκασμένοι να καταφύγουμε σε δικούς μας υπολογισμούς που βασίζονται πάνω σε κατά καιρούς δημοσιεύσεις  τονίζοντας παράλληλα το  κίνδυνο κάποιας  απόκλισης από τη πραγματικότητα.

Σε αναδιαρθρώσεις δανείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν προχωρήσει οι κυπριακές τράπεζες μέχρι τον Απρίλιο του 2014, αριθμός που εκπροσωπεί το 27% του συνολικού δανεισμού στην Κύπρο, που ανέρχεται σε 44 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον Μιχάλη Καμμά, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Όσον αφορά στα δάνεια προς εταιρείες στον κατασκευαστικό τομέα, που αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα δανείων με συνολικά δάνεια 7,2 δισ. εκ των οποίων τα 5 δισ. να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα, οι τράπεζες μέχρι τον Απρίλιο έχουν αναδιαρθρώσει δάνεια αξίας 3δισ. που αντιπροσωπεύει το 43% του συνολικού δανεισμού στον τομέα των κατασκευών. Στα 5 δις περιλαμβάνονται δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί αλλά συνεχίζουν να ταξινομούνται ως μη-εξυπηρετούμενα σύμφωνα με το νέο ορισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Από το συνολικό ποσό των 27 δισεκατομμυρίων 500 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία ανήλθαν τα «κόκκινα» δάνεια στην Κύπρο τον Μάιο, τα τέσσερα δισεκατομμύρια αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κύρια κατοικία των οφειλετών. (Υπογράμμιση δική μας ).

 Περίπου τα μισά από αυτά τα δάνεια δόθηκαν από τις εμπορικές τράπεζες και τα υπόλοιπα από τα συνεργατικά ιδρύματα. 

 Για αγορά ή κατασκευή ακινήτου για σκοπούς άλλους από την ιδιοκατοίκηση, έχουν συσσωρευτεί «κόκκινα» δάνεια συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

 Σημαντικό πρόβλημα για τις τράπεζες αποτελούν και τα δάνεια που δόθηκαν για καταναλωτικούς σκοπούς, τα οποία δεν έχουν συνήθως ενυπόθηκες εξασφαλίσεις. 

 Τα δάνεια αυτά ανέρχονται στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελούν το 15,6% του συνόλου των δανείων. 

 Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το Μάιο 2014, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε επιχειρήσεις και εταιρίες ανέρχονταν στα 15 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια ευρώ και αποτελούν το 57% του συνόλου των κόκκινων δανείων. 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε τομείς που συνδέονται με τον τομέα των ακινήτων. 

 Οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν φορτώσει τις τράπεζες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων και οι εταιρείες που ασχολούνται με κτηματομεσιτικές δραστηριότητες άλλα 2 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια. 

 Στις κατασκευές βρίσκεται σε καθυστέρηση για πέραν των 90 ημερών γύρω στο 70% των δανείων και στον τομέα διαχείρισης ακινήτων στο 69%. 

 Άλλα δύο δισεκατομμύρια αφορούν τον τομέα εμπορίου και 1 δισεκατομμύριο 400 εκατομμύρια ευρώ, τον τομέα ξενοδοχείων. (ΑΝΤ1 06/08/14)

Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι  μόνο το 14,5% των ‘’κόκκινων δανείων’’ συνδέονται με αγορά ακινήτου για σκοπούς ιδιοκατοίκησης  με ένα μέγιστο  ποσό 4 δις. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί παράλληλα και μια παραδοχή ότι η προτεραιότητα στην είσπραξη πρέπει να κατευθυνθεί αλλού και μακριά από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας. Ακόμη και αν εισπραχτούν όλα τα ποσά από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που αφορούν  ιδιοκατοίκηση  οι τράπεζες θα συνεχίσουν να  έχουν ένα πρόβλημα ύψους 23,5 δις.

Μήπως η όλη προσπάθεια στοχεύει για ακόμη μια φορά στην αναδιανομή του πλούτου εις βάρος των πολλών και προς όφελος μιας ένοχης οικονομικής ελίτ;

Όπως συνάγεται  με τα πιο πάνω στοιχεία , ήδη ένα μέρος των δανείων έχει ήδη αναδιαρθρωθεί (27%). Αν υποθέσουμε έστω, ότι το σύνολο των αναδιαρθρωμένων δανείων δεν θα υπερβαίνει το 40% των κόκκινων δανείων,  η τρύπα για τις τράπεζες όσον αφορά τα δάνεια που αφορούν ιδιοκατοίκηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,-2,5 δις. Ουσιαστικά καλούμαστε  να κλείσουμε σαν κοινωνία μια τρύπα κάτω από τα 2-2,5 δις, αφού η πρόταση αφορά αρχικά τη πρώτη κατοικία και όχι απλά την ιδιοκατοίκηση ενώ τα δάνεια θα αγοραστούν πολύ χαμηλότερα του υφιστάμενου ύψους δανείου που οφείλεται στη Τράπεζα.

Πόροι του Ταμείου.

Οι πόροι του ταμείου (χωρίς να εξαντλείται ασφαλώς ο κατάλογος)  μπορούν να προέρχονται από :

Α. Υποθήκευση της εκκλησιαστικής ή /και κρατικής περιουσίας με παράλληλη έκδοση ομολόγου. Ήδη ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την επιθυμία για υποθήκευση της εκκλησιαστικής περιουσίας για να βοηθηθεί ο τόπος (δηλώσεις του ιδίου το 2013).

Β. Τη χρησιμοποίηση ποσών δανεισμού του κράτους, που κατά την παραδοχή της ίδιας της κυβέρνησης φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει το κράτος (εικάζεται στα 2,3 δις).

Γ. Να εξεταστεί η συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Δ. Από κεφάλαια των τραπεζών οι οποίες θα απαλλαγούν από τα «κόκκινα δάνεια». Τέλος αλληλεγγύης στα κέρδη των Τραπεζών.

Ε. Εισαγωγή νέου συντελεστή φορολογίας ή τέλους αλληλεγγύης σε ιδιαίτερα ψηλά εισοδήματα (κρατικοί αξιωματούχοι, βουλευτές, δικαστές,  διευθυντές/ πρόεδροι  δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών και τραπεζών).

Ζ. Αύξηση του εταιρικού φόρου και του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Διαδικασία και όροι χρηματοδότησης από το Φορέα .

Όλες οι περιουσίες που θα αποδεσμεύονται από τις υποθήκες των τραπεζών θα υποθηκεύονται στον Οργανισμό και ο δανειολήπτης θα προχωρά στη σύναψη νέου δανείου από τον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα ανάλογα με την κατηγοριοποίηση του δανειολήπτη, να θέτει όρους αποπληρωμής του ποσού που διέθεσε για την αποδέσμευση του δανειολήπτη από τις υποχρεώσεις του στο τραπεζικό ίδρυμα,  οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα είναι ευνοϊκότεροι απ΄αυτούς της αγοράς.  Για παράδειγμα, το  επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το μέσο όρο του επιτοκίου που επικρατεί στην Ευρωζώνη για στεγαστικά δάνεια.

Όσο καιρό τα μέλη ενός νοικοκυριού παραμένουν άνεργοι ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να παγοποιεί τους τόκους ή /και ολόκληρη τη δόση για την αντίστοιχη  χρονική περίοδο και θα καταβάλλεται προσπάθεια με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή φορείς για εξεύρεση εργασίας με προτεραιότητα έναντι άλλων κατηγοριών ή με προσφορά κοινωνικής εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται εισόδημα βάση του οποίου θα ρυθμίζεται και η σχετική δόση.

Όλες οι ρυθμίσεις θα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα αναθεωρούνται ανάλογα με τη γενική οικονομική κατάσταση αλλά και τη οικονομική θέση του δανειολήπτη.

Η υποχρέωση του δανειολήπτη θα μπορεί να μεταφέρεται και στα παιδιά του εάν έχουν την οικονομική δυνατότητα και αν με τη πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος διαφανεί αδυναμία εξόφλησης .

Στο ακραίο σενάριο όπου μακροπρόθεσμα (πέρα από τον οικονομικά παραγωγικό κύκλο του νοικοκυριού) διαφανεί πραγματική αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους έστω και κάτω από τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους , τότε το σπίτι θα περιέρχεται στην κατοχή του Οργανισμού και ο δανειολήπτης θα μετατρέπεται σε θέσμιο ενοικιαστή. Δεν θα παρέχεται σε κανέναν  το δικαίωμα έξωσης του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Θα παρέχεται επίσης στον δανειολήπτη ή στα παιδία του ή και σε άλλους συγγενείς του δευτέρου βαθμού ή ακόμα και τρίτου βαθμού η δυνατότητα  πρώτου δικαιώματος αγοράς κατά προτεραιότητα.

Όσον αφορά περιπτώσεις μερικής χρηματοδότησης θα υπάρχουν ρυθμίσεις και  κανονισμοί διευθέτησης που να βοηθούν ουσιαστικά τους δανειολήπτες να διαφυλάξουν την κατοικία τους.

Επίλογος – Συμπέρασμα

Η δημιουργία του Οργανισμού / Φορέα ανάκτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αντισταθμίσει την ανισότητα εις βάρος των δανειοληπτών που έχει δημιουργήσει η ψήφιση των σχετικών νόμων, θα απαλλάξει τις τράπεζες από μέρος των προβληματικών δάνειων και θα βοηθήσει την οικονομία γενικότερα, ανακουφίζοντας συνανθρώπους μας, λύνοντας παράλληλα κοινωνικά και άλλα προβλήματα ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και των εκποιήσεων.  Το κράτος θα πρέπει παράλληλα να προχωρήσει σε πολιτικές ανάπτυξης ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ώστε  ο κόσμος να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Σαν κίνημα δεν μένουμε στα συνθήματα. Το κίνημα μας δεν είναι  απλά ένα πανό και ένα όχι. Με τις πιο πάνω προτάσεις μας αποδεικνύουμε ότι έχουμε θέσεις , έχουμε εισηγήσεις που μπορούμε να συζητήσουμε με κάθε καλόπιστη πολιτική δύναμη για να προστατέψουμε στο βαθμό του δυνατού τα ήδη φτωχοποιημένα νοικοκυριά.

 Παράδειγμα Υπολογισμού Τελικού Ποσού Διευθέτησης Προβληματικών Δανείων για Σκοπούς Ιδιοκατοίκησης.
Παράδειγμα Υπολογισμού Τελικού Ποσού Διευθέτησης Προβληματικών Δανείων για Σκοπούς Ιδιοκατοίκησης.