Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203
1. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Πηγή: www.cylaw.org

Κατεβάστε το αρχείο (.pdf) εδώ.

http://www.kinimaoxiekpiiseis.com/wp-content/uploads/2014/09/2014_1_142-2.pdf


 

2. Νομοσχέδιο που προβλέπει για τη θέσπιση και εφαρμογή προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής και σχεδίου απαλλαγής οφειλών για φυσικά πρόσωπα

Κυριότερες Πρόνοιες Το σημείωμα αυτό περιγράφει τις κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου ως έχει στις 23 Δεκεμβρίου 2014 .

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠ

ΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

A. Στόχος – Σκεπτικό 

Θεσμοθέτηση ενός νέου μηχανισμού αφερεγγυότητας που θα αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση του χρέους φυσικών προσώπων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποπληρωμή των πιστωτών και να διατηρηθεί, όπου είναι εφικτό η κύρια κατοικία.

Β. Περίληψη

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο σύμβουλος αφερεγγυότητας (εφεξής «Σύμβουλος»), ένας ανεξάρτητος αδειοδοτημένος επαγγελματίας, θα ετοιμάζει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης χρέους, μετά από αίτηση του χρεώστη, ο οποίος θα πρέπει να ενεργεί καλόπιστα και να προβαίνει σε πλήρη αποκάλυψη των οικονομικών του στοιχείων προς τον Σύμβουλο. Θα επιβάλλεται μια σύντομη περίοδος αναστολής (περίοδος προστασίας από τις ενέργειες των πιστωτών) κατά την οποία ο Σύμβουλος θα πρέπει να παρουσιάσει προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής (εφεξής «Σχέδιο»), το οποίο θα  εγκρίνεται κατόπιν ψηφίσματος των πιστωτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις,  το δικαστήριο θα μπορεί να επιβάλλει το Σχέδιο εάν πληρούνται ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και κρίνει ότι για τους πιστωτές που ψήφισαν αρνητικά, τέτοια επιβολή, θα έχει το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από το σενάριο τερματισμού της πιστωτής διευκόλυνσης και εκποίησης της εξασφάλισης.

Γ. Κυριότερες πρόνοιες 

1.Διαδικασία για διορισμό σύμβουλου αφερεγγυότητας

Η αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο συνοδεύεται με τη γραπτή δήλωση του χρεώστη, αποκαλύπτοντας πλήρως τα οικονομικά του δεδομένα, σε μορφή ένορκης δήλωσης. Με οδηγίες του δικαστηρίου, ο χρεώστης απευθύνεται στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για το διορισμό Συμβούλου ο οποίος θα είναι ο επόμενος διαθέσιμος από λίστα που θα διατηρείται από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας. Ο Σύμβουλος δεν θα μπορεί να αρνηθεί τον διορισμό εκτός εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στο να αντιπροσωπεύει τον χρεώστη ή σε περίπτωση επαγγελματικής αμέλειας το ποσό που δυνητικά θα κληθεί να καταβάλει θα υπερβαίνει το επίπεδο της ασφάλισης επαγγελματικής αποζημίωσης την οποία αυτός ή αυτή έχει θέσει σε εφαρμογή, ή λαμβάνοντας υπόψη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν θα υπάρχει επαρκής χρόνος ή η δυνατότητα να χειριστεί το θέμα.

Ο Σύμβουλος, εφόσον λάβει τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του χρεώστη, στα οποία θα περιλαμβάνονται κατάλογος με τους πιστωτές του, οι οφειλές και άλλες υποχρεώσεις του (συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εγγυήσεις που παραχώρησε και οι οποίες κατέστησαν απαιτητές) καθώς και κατάλογο με τα περιουσιακά του στοιχεία, θα συγκαλεί συνάντηση κατά την οποία θα συμβουλεύσει τον χρεώστη για τις διαθέσιμες επιλογές για αντιμετώπιση των οικονομικών του δυσκολιών, θα επεξηγήσει τη διαδικασία και τον τρόπο διορισμού του Σύμβουλου.

Σε περίπτωση που ο χρεώστης επιθυμεί το διορισμό του Συμβούλου τότε υπογράφει σχετική συμφωνία εκπροσώπησης με τον  σύμβουλο αφερεγγυότητας στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπροσώπησης, περιλαμβανομένων των εξόδων παροχής των υπηρεσιών και ενημερώνεται η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας. Ακολούθως, ο Σύμβουλος θα υποβοηθήσει το χρεώστη να συμπληρώσει τη Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (εφεξής «ΚΠΟΣ») του και θα τον συμβουλεύσει ως προς τις διαθέσιμες επιλογές για την αντιμετώπιση της δυσχερούς οικονομικής του κατάστασης (π.χ. Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών, Πτώχευση, Αναδιάρθρωση Οφειλών μέσα από τον Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας κ.α.) καθώς την επιλεξιμότητα και καταλληλότητα ή μη του χρεώστη να υποβάλει πρόταση για συναινετικό Σχέδιο , και σε περίπτωση που αυτός δεν εγκριθεί, να καταστεί μέρος σε μη συναινετικό Σχέδιο. Κατά τη συμπλήρωση της Κατάστασης Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων, ο Σύμβουλος, όπου αυτό εφαρμόζεται,  έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία έχει ήδη υποβάλει ο χρεώστης σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς ο οποίος  είναι προσαρτημένος στην Διαχείριση Καθυστερήσεων Οδηγία του 2013 που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και μπορεί να απαιτήσει την προσκόμιση οποιωνδήποτε επιπλέον στοιχείων.

2, Κριτήρια επιλεξιμότητας για υποβολή συναινετικού Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής

Τα κυριότερα κριτήρια επιλεξιμότητας για υποβολή συναινετικού Σχεδίου, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο μια φορά σε κάθε χρεώστη, είναι τα ακόλουθα:

Α) Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει τη συνήθη διαμονή του στη Κύπρο

Β)Η πρώτη κατοικία του οφειλέτη θα πρέπει να είναι υποθηκευμένη

Γ) Για να είναι επιλέξιμος, ο οφειλέτης θα πρέπει να δηλώσει ότι είναι αφερέγγυος πράγμα που σημαίνει (α) ότι αδυνατεί να αποπληρώσει όλα χρέη του, όπως αυτά προκύπτουν [ή (β) αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες,  και η οικονομική κατάσταση του έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν είναι ή ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις πιστωτικές του διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις]

Δ) Έχει υποβάλλει ΚΠΟΣ η οποία συνοδεύεται από Ένορκη Δήλωση ότι τα στοιχεία που περιέχονται είναι ολοκληρωμένα και ακριβή

Ε) Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας έχει δηλώσει γραπτώς τα ακόλουθα: 

i) Η ΚΠΟΣ, εξ όσων ο ίδιος δύναται να γνωρίζει, έχει δεόντως συμπληρωθεί από τον χρεώστη

ii) λαμβάνοντας υπόψη την ΚΠΟΣ,  είναι πολύ πιθανό να εξακολουθήσει να είναι αφερέγγυος  μέσα σε περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της δήλωσής του

iii) λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του χρεώστη όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ΚΠΟΣ, κρίνεται σκόπιμο ο χρεώστης να υποβάλει πρόταση για Σχέδιο  εφόσον υπάρχει εύλογη προοπτική ότι η συμμετοχή του χρεώστη σε τέτοιο διακανονισμό θα τον διευκολύνει να καταστεί φερέγγυος σε περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε ετώνΣτ) Ο χρεώστης έχει λάβει αρνητική απάντηση για αναδιάρθρωση από πιστωτικό ίδρυμα  σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας, ή πιστωτικό ίδρυμα παρέλειψε να απαντήσει σε αίτηση αναδιάρθρωσης ή δηλώνει ότι εμπλάκηκε σε διαπραγματεύσεις για διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών με τον ή τους πιστωτές της πρώτης κατοικίας σύμφωνα με την Οδηγία και παρόλη τη συνεργασία του χρεώστη, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία. Ο όρος αυτός δε θα ισχύει για περιπτώσεις που ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας βεβαιώνει γραπτώς ότι εάν ο χρεώστης κατέληγε σε συμφωνία με βάση τον Κώδικα δεν υπήρχε τρόπος να καταστεί φερέγγυος σε διάστημα 5 ετών. Η) Χρεώστης δεν είναι επιλέξιμος για υποβολή πρότασης για Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής  όταν το είκοσι πέντε τοις εκατό ή μεγαλύτερο των χρεών του, άλλων από εξαιρετέων χρεών, έχουν γίνει μέσα σε περίοδο έξι μηνών η οποία λήγει κατά την ημερομηνία που υποβάλλεται αίτηση για έκδοση προστατευτικού διατάγματος. 

3, Διαδικασία για έκδοση προστατευτικού διατάγματος και υποβολής του Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής προς ψήφιση σε συνέλευση πιστωτών

Το Σχέδιο καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον Σύμβουλο, εκ μέρους του χρεώστη, προς τους πιστωτές του. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι χρεώστες είναι υπόλογοι για όλες τις οφειλές που θα καλύψει ένας Σχεδίου θα μπορεί να υποβάλλεται ένα, από κοινού. Χρεώστης δύναται να υποβάλλει πρόταση για Σχέδιο στη βάση του ότι αυτός θα τυγχάνει κοινή διαχείρισης από σύμβουλο αφερεγγυότητας με ένα ή περισσότερα Σχέδια, νοουμένου ότι, κατά την άποψη του Συμβούλου τα Σχέδια  μπορούν εύλογα  να τυγχάνουν κοινή διαχείρισης λόγω της σχέσης των σχετικών χρεωστών.

Ο Σύμβουλος υποβάλλει αίτηση εκ μέρους του χρεώστη στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για την έκδοση διατάγματος δικαστηρίου, για περίοδο 70 ημερών, το οποίο θα προστατεύει το χρεώστη από τις πράξεις των πιστωτών. Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, η οποία διαθέτει ευρείες εξουσίες έρευνας και διασταύρωσης των οικονομικών στοιχείων του χρεώστη, για τις περιπτώσεις που κρίνει ότι δικαιολογείται η έκδοση του Διατάγματος θα εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό και θα καταχωρεί σχετική αίτηση στο Δικαστήριο. Το αρμόδιο δικαστήριο, όπου θεωρεί αναγκαίο ότι απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες και αποδείξεις για να καταλήξει σε απόφαση, μπορεί να πραγματοποιήσει ακρόαση και να ειδοποιήσει την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και τον Σύμβουλο. Πιστωτής στον οποίο έχει δοθεί ειδοποίηση του προστατευτικού διατάγματος δεν θα πρέπει, κατά την διάρκεια που το προστατευτικό διάταγμα είναι σε ισχύ,  να κινηθεί με νομικές διαδικασίες ή να προχωρήσει υφιστάμενες νομικές διαδικασίες, να εκτελέσει δικαστική απόφαση κατά του χρεώστη, να εκποιήσει τις εξασφαλίσεις του, να επικοινωνήσει με το χρεώστη σε σχέση με τα χρέη, να αναστείλει ή τροποποιήσει τη σύμβαση δανείου ή να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης του χρεώστη. Ενόσω το προστατευτικό διάταγμα είναι σε ισχύ σε σχέση με τον χρεώστη, δεν θα λαμβάνεται καμία από τις ενέργειες που αναφέρονται πιο πάνω από τον πιστωτή σε σχέση με άλλο πρόσωπο που έχει εγγυηθεί τα χρέη του χρεώστη στο οποίο σχετίζεται το προστατευτικό διάταγμα ή σε σχέση με άλλο πρόσωπο που έχει από κοινού συμβληθεί με τον οφειλέτη ή είναι υπεύθυνος από κοινού με τον χρεώστη και αυτό το άλλο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει αγωγή ή να εναχθεί σε σχέση με τη σύμβαση, χωρίς να ενταχθεί με τον χρεώστη. Πιστωτής δύναται, εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση έκδοσης του προστατευτικού διατάγματος να αιτηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο για διάταγμα το οποίο θα τον εξαιρεί από το προστατευτικό διάταγμα εφόσον αποδείξει ότι η μη εξαίρεση θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημία και ότι με την εξαίρεση του δεν αδικείται άλλος πιστωτής. Το δικαστήριο δύναται να επεκτείνει την περίοδο προστασίας για ακόμα 40 μέρες ούτως ώστε να επιτραπεί στον Σύμβουλο να καταχωρήσει Σχέδιο. Δίνεται επίσης στο δικαστήριο η διακριτική ευχέρεια για περαιτέρω επέκταση της περιόδου, για άλλες 40 μέρες εάν αυτό είναι απαραίτητο, λόγω ανάγκης αντικατάστασης του Συμβούλου.

Με την έκδοση του προστατευτικού διατάγματος όλοι οι πιστωτές και οι εγγυητές ειδοποιούνται και προμηθεύονται την ΚΠΟΣ του χρεώστη και σε διάστημα 15 ημερών προβαίνουν σε επαλήθευση των χρεών τους. Οι ενυπόθηκοι πιστωτές υποβάλλουν στο Σύμβουλο μια καλή τη πίστη εκτίμηση της αγοραίας αξίας της εξασφάλισης εντός 15 ημερών και μπορούν να εκφράσουν την προτίμηση τους για το χειρισμό της υποθηκευμένης περιουσίας. Σε περίπτωση πώλησης ενυπόθηκης περιουσίας το σχέδιο πρέπει να προνοεί ότι ο ενυπόθηκος πιστωτής  λαμβάνει ποσό όχι μικρότερο από την αξία της ενυπόθηκης περιουσίας όπως θα εκτιμηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας του νόμου.   

Η μέγιστη διάρκεια ενός Σχεδίου θα είναι 60 μήνες (πέντε χρόνια) όμως το Σχέδιο μπορεί να παρέχει ότι αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τους 12 μήνες σε τέτοιες περιπτώσεις όπως καθορίζονται από τους όρους του Σχεδίου. Για το διάστημα που το Σχέδιο είναι σε ισχύ η οικονομική κατάσταση του χρεώστη θα αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες. Οι αποπληρωμές για τη πρώτη κατοικία μπορεί να επεκτείνονται πέραν από τη περίοδο των πέντε ετών, εάν κάτι τέτοιο συμφωνηθεί στα πλαίσια του πλάνου αποπληρωμής.

Ο Σύμβουλος έχει στη διάθεση του ένα μη εξαντλητικό κατάλογο επιλογών αναφορικά με πληρωμές για συμπερίληψη τους στο Σχέδιο, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: ένα κατ’ αποκοπή ποσό πληρωμής προς τους πιστωτές, είτε από τους ίδιους πόρους του χρεώστη ή από τους πόρους άλλων προσώπων, μεταβίβαση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του χρεώστη προς τους πιστωτές γενικά ή σε καθορισμένο πιστωτή, πώληση καθορισμένων Συμβούλου και την καταβολή των εσόδων από τέτοια πώληση προς τους πιστωτές∙ ή σε σχέση με εξασφαλισμένα χρέη, σχέδιο  για τη μεταχείριση των εξασφαλίσεων και την ικανοποίηση ή την αναδιάρθρωση του εξασφαλισμένου χρέους. Το Σχέδιο, κατά κανόνα, προβλέπει ότι οι πληρωμές σε πιστωτές της ίδιας κατηγορίας να γίνονται κατ΄αναλογία (pari passu basis), και όπου προβλέπεται διαφορετικά το Σχέδιο θα διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους γίνεται διαφορετική πρόβλεψη και θα γίνεται ανάλογη κατανομή και των εξόδων.

Όλα τα στοιχεία που είναι ενώπιον του Συμβούλου καθώς και το Σχέδιο θα διαβιβάζονται στους πιστωτές οι οποίο συγκαλούνται σε συνέλευση κατά την οποία το σχέδιο εγκρίνεται ή απορρίπτεται κατόπιν ψηφοφορίας. Ο Σύμβουλος, μπορεί να υποβάλλει μία ή περισσότερες προτάσεις, είτε κατά την ίδια ή σε διαφορετικές ημέρες κατά τη διάρκεια ισχύος του προστατευτικού διατάγματος. Πρόταση για Σχέδιο θα θεωρείται ότι εγκρίθηκε σε συνέλευση πιστωτών, όταν (α) πιστωτές που εκπροσωπούν λιγότερο του 35% του συνολικού ποσού των χρεών του χρεώστη που οφείλεται στους πιστωτές που συμμετέχουν στη συνέλευση και που έχουν ψηφίσει, ψήφισαν εναντίον της πρότασης (β) και πιστωτές που εκπροσωπούν όχι μεγαλύτερο του 50% της αξίας των εξασφαλισμένων χρεών που οφείλονται στους πιστωτές και οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, και έχουν ψηφίσει στην συνέλευση ως εξασφαλισμένοι πιστωτές, ψήφισαν εναντίον της πρότασης, και (γ) πιστωτές που εκπροσωπούν όχι μεγαλύτερο του 50% του ποσού των μη εξασφαλισμένων χρεών των πιστωτών και οι οποίοι  έχουν δικαίωμα ψήφου, και έχουν ψηφίσει στη συνέλευση ως μη εξασφαλισμένοι πιστωτές, ψήφισαν εναντίον της πρότασης.

Ο Σύμβουλος ειδοποιεί την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και για τις περιπτώσεις που το σχέδιο έγινε αποδεκτό η Υπηρεσία ειδοποιεί το Δικαστήριο ότι η διάρκεια του προστατευτικού διατάγματος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του Σχεδίου ή μέχρι την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων των πιστωτών, οι οποίοι έχουν 14 ημέρες από την ημέρα της επίδοσης της κοινοποίησης του αποτελέσματος της ψηφοφορίας των πιστωτών από το Σύμβουλο να καταχωρήσουν ενστάσεις ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία του νόμου ή ο χρεώστης δεν ήταν επιλέξιμος.

Ο Σύμβουλος εφόσον βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις καταχωρεί αίτηση στο Δικαστήριο για έγκριση για εφαρμογή του Σχεδίου. Με την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου θα ειδοποιείται η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας η οποία θα ενημερώνει το σχετικό Μητρώο.

4. Εξαιρετέα και εξαιρέσιμα χρέη

1) Εξαιρετέα χρέη είναι χρέη τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής  τα οποία καθορίζονται στο νόμο ως εξής:

α) υποχρέωση που πηγάζει από διάταγμα διατροφής

β) υποχρέωση που πηγάζει από δικαστική απόφαση για αποζημίωση οποιουδήποτε προσώπου για θάνατο ή σωματική βλάβη συνεπεία αστικού αδικήματος του χρεώστη∙

γ) υποχρέωση που πηγάζει από δάνειο το οποίο εξασφαλίστηκε μέσω απάτης, κατάχρησης, υπεξαίρεσης ή δόλιας παραβίασης της εμπιστοσύνης

δ) υποχρέωση που πηγάζει από δικαστικό διάταγμα ή απόφαση δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή από απόφαση δικαστηρίου με την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε χρηματική ποινή λόγω καταδίκης για ποινικό αδίκημα

2) Εξαιρέσιμα χρέη είναι το χρέη τα οποία κανονικά δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής αλλά κάτω υπό προϋποθέσεις μπορούν. Στο νόμο καθορίζονται ως εξής:

α) υποχρέωση που προκύπτει από φόρο, τέλος ή άλλη χρέωση παρόμοιας φύσης ή δικαιώματα οφειλόμενα ή καταβλητέα στη Δημοκρατία

β) οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει του περί Δήμων Νόμου του 1985 και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών

γ) οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών

Ένα εξαιρέσιμο χρέος θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση για Σχέδιο μόνο όταν ο Σύμβουλος το θεωρήσει απαραίτητο και εάν ο ενδιαφερόμενος πιστωτής έχει συμφωνήσει, για τη συμπερίληψη της εν λόγω οφειλής σε μια τέτοια πρόταση ή έχουν περάσει 21 μέρες από την ημέρα της ειδοποίησης χωρίς απάντηση από τον πιστωτή

5. Εύλογα έξοδα διαβίωσης

Το Σχέδιο δεν θα μπορεί να προνοεί για πληρωμές οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα ο χρεώστης να στερείται των ευλόγων εξόδων διαβίωσης. Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, ετοιμάζει και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το τι συνιστά ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και λογικά έξοδα διαβίωσης σε σχέση με χρεώστες. Πριν την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας διαβουλεύεται με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (εφεξής «ΕΕΒΤ»), τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή όργανα ή φορείς κρίνει σκόπιμο ή τα οποία υποδεικνύονται από τον Υπουργό ΕΕΒΤ. Κατά την ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών, η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τις διαφορές στο μέγεθός των νοικοκυριών, τις διαφορετικές ανάγκες των προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, υγεία και κατά πόσο έχουν οποιαδήποτε σωματική, ψυχολογική ή πνευματική αναπηρία∙ την ανάγκη να διευκολύνει την κοινωνική συνοχή των χρεωστών και των εξαρτωμένων τους, και την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομία της Δημοκρατίας.  Για μεταβατική περίοδο που ξεκινά από την θέση σε ισχύ του νόμου και μέχρι την εγκαθίδρυση και λειτουργία της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, το ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και τα λογικά έξοδα διαβίωσης των χρεωστών θα καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

6.  Χειρισμός εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων πιστωτών

Οι όροι του Σχεδίου μπορεί να περιλαμβάνουν: την πώληση ή οποιαδήποτε άλλη διάθεση του ακίνητου περιουσιακού στοιχείου ή του αντικείμενου της ασφάλειας· την παράδοση της εξασφάλισης στον οφειλέτη· τη διατήρηση της εξασφάλισης από τον πιστωτή. Όταν το Σχέδιο προβλέπει την πώληση ή άλλη διάθεση ακινήτου το οποίο είναι το αντικείμενο της εξασφάλισης εξασφαλισμένου χρέους, και η ρευστοποιήσιμη αξία τέτοιας περιουσίας είναι μικρότερη του ποσού που οφείλεται σε σχέση με το εξασφαλισμένο χρέος, το υπόλοιπο που οφείλεται στον εξασφαλισμένο πιστωτή θα διαμοιραστεί σε ίσες αναλογίες σε μη εξασφαλισμένα χρέη που καλύπτονται από το Σχέδιο  και θα διαγράφεται μαζί με αυτά με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο Σχέδιο. Το Σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους όρους σε σχέση με εξασφαλισμένη οφειλή: α) Το ότι ο χρεώστης καταβάλει τόκους και μόνο μέρος του ποσού του κεφαλαίου του εξασφαλισμένου χρέους για μία καθορισμένη περίοδο που δεν θα ξεπερνά την διάρκεια του Σχεδίου· β) Το ότι ο χρεώστης καταβάλει τόκους μόνο για τον εξασφαλισμένο χρέος για καθορισμένο χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά την διάρκεια του Σχεδίου; γ) ότι η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας  το εξασφαλισμένο χρέος θα έπρεπε να πληρώνεται ή ο χρόνος ή οι χρόνοι κατά τους οποίους το εξασφαλισμένο χρέος θα έπρεπε να αποπληρωθεί θα παρατείνεται για καθορισμένη χρονική περίοδο δ) ότι οι πληρωμές του εξασφαλισμένου χρέους που θα έπρεπε να γίνονται από τον χρεώστη δυνατό να αναβάλλονται για καθορισμένη περίοδο η οποία δεν θα ξεπερνά την διάρκεια ισχύος του Σχεδίου ∙ ε) ότι η βάση του επιτοκίου που σχετίζεται με το εξασφαλισμένο χρέος μπορεί να αλλάξει σε σταθερό, μεταβλητό ή με ένα περιθώριο πάνω ή κάτω από το επιτόκιο αναφοράς∙ ζ) ότι το αρχικό κεφάλαιο που οφείλεται στο εξασφαλισμένο δάνειο μειώνεται, νοουμένου ότι ο εξασφαλισμένος  πιστωτής λαμβάνει μερίδιο ή έχει χορηγηθεί ένα μερίδιο στην καθαρή αξία της περιουσίας που αποτελεί το αντικείμενο της εξασφάλισης∙ η) ότι το αρχικό κεφάλαιο που οφείλεται σε σχέση με εξασφαλισμένο χρέος μειώνεται, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση που η περιουσία που αποτελεί το αντικείμενο της εξασφάλισης πωληθεί στη συνέχεια για ποσό μεγαλύτερο από την αξία που έχει εκτιμηθεί για σκοπούς του Σχεδίου, η εξασφάλιση του εξασφαλισμένου πιστωτή θα συνεχίσει να καλύπτει αυτό το μέρος της διαφοράς  μεταξύ της αποδιδόμενης αξίας της περιουσίας και του ποσού για το οποίο πωλήθηκε η περιουσία όπως καθορίζεται από τους όρους του Σχεδίου ∙ θ) ότι οι υφιστάμενες καθυστερημένες πληρωμές κατά την έναρξη ισχύος του Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής και οι πληρωμές που καθίστανται απαιτητές για καθορισμένη περίοδο στη συνέχεια, θα προστίθενται στο αρχικό κεφάλαιο του εξασφαλισμένου χρέους∙ και η) Το αρχικό χρέος που σχετίζεται με το εγγυημένο χρέος μειώνεται για καθορισμένο ποσό.

Σημειώνεται ότι, πιστωτής ο οποίος έχει προχωρήσει σε εγγραφή δικαστικής απόφασης αναφορικά με υποθήκη κατά χρεώστη,  θεωρείται εξασφαλισμένος πιστωτής για τους σκοπούς του Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής, μόνο εάν τέτοια εγγραφή έλαβε χώρα τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έκδοση του προστατευτικού διατάγματος.

Όταν το Σχέδιο συμπεριλαμβάνει όρους οι οποίοι προβλέπουν μείωση του ύψους του ποσού του δανείου (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου, τόκων και καθυστερούμενων πληρωμών) το οποίο είναι  εξασφαλισμένο με εξασφάλιση κατά την ημερομηνία έκδοσης του προστατευτικού διατάγματος,  σε ένα καθορισμένο ποσό, οι όροι του Σχεδίου,  εκτός εάν ο σχετικός εξασφαλισμένος πιστωτής συναινεί για το αντίθετο, συμπεριλαμβάνουν πρόνοια ότι το ποσό της μείωσης- θα είναι στην ίδια κατηγορία, και θα υποχωρήσουν σε  ίση αναλογία με τα μη εξασφαλισμένα χρέη που καλύπτονται από τον εν λόγω διακανονισμό∙ και διαγράφεται μαζί με εκείνα τα μη εξασφαλισμένα χρέη κατά τη συμπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο Σχέδιο.

Η αξία της εξασφάλισης εξασφαλισμένου χρέους, είναι η αγοραία αξία της εξασφάλισης [η οποία καθορίζεται σε συμφωνία μεταξύ του Συμβούλου, του χρεώστη και του σχετικού εξασφαλισμένου πιστωτή. Όταν ο Σύμβουλος δεν αποδέχεται τον υπολογισμό της αξίας από τον εξασφαλισμένου πιστωτή, ο χρεώστης, ο Σύμβουλος και ο εξασφαλισμένος πιστωτής θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να συμφωνήσουν στην αγοραία αξία της εξασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη οποιοδήποτε σχετικό θέμα με την εκτίμηση της εξασφάλισης, μεταξύ άλλων, θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής: ο τύπος της περιουσίας που αποτελεί αντικείμενο της εξασφάλισης∙ η προτεραιότητα της εξασφάλισης∙ το κόστος της διάθεσης του ακινήτου αντικειμένου της εξασφάλισης∙ η τιμή στην οποία παρόμοια ιδιοκτησίας με αυτήν που αποτελεί το αντικείμενο της εξασφάλισης έχει πωληθεί εντός των 12 μηνών πριν από την έκδοση του προστατευτικού διατάγματος∙ κατά πόσον η αγορά για το είδος της περιουσίας αντικείμενο της εξασφάλισης έχει ή είχε υποβληθεί σε σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες∙ δεδομένα που διατίθενται στο κοινό από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και τα οποία αφορούν σχετική ιδιοκτησία παρόμοια με την περιουσία αντικείμενο της εξασφάλισης∙και κάθε σχετικούς στατιστικούς δείκτες αναφορικά με την εκτίμηση του ίδιου ή παρόμοιου τύπου περιουσίας όπως της περιουσίας αντικείμενο της εξασφάλισης.

  Στην απουσία συμφωνίας ως προς την αξία της εξασφάλισης, ο Σύμβουλος ο χρεώστης και ο σχετικός εξασφαλισμένος πιστωτής διορίζει ανεξάρτητο εκτιμητή για να προσδιορίσει την αγοραία αξία της εξασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά με την εκτίμηση της αξίας της εξασφάλισης. Όταν ο Σύμβουλος, ο χρεώστης και ο σχετικός εξασφαλισμένος πιστωτής δεν μπορούν να συμφωνήσουν με τον ανεξάρτητο εκτιμητή   το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί από οποιοδήποτε από αυτούς στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας η οποία διορίζει τέτοιο ανεξάρτητο εκτιμητή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, για να καθορίσει την αγοραία αξία της εξασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την εκτίμηση της εξασφάλισης, και η εκτίμηση που γίνεται από τον εν λόγω εκτιμητή θα είναι δεσμευτική για τον Σύμβουλο, τον χρεώστη και τον εξασφαλισμένο πιστωτή.

Για τους μη εξασφαλισμένους πιστωτές, δεν προβλέπεται κάποιο καθορισμένο επίπεδο πληρωμών ενώ με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου προβλέπεται η απαλλαγή του χρεώστη από όλες τις μη εξασφαλισμένες πληρωμές που παραμένουν με τη λήξη του σχεδίου.

7.  Προστασία εξασφαλισμένων πιστωτών

Σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει όρους πώλησης ή άλλη διάθεση της περιουσίας εξασφαλισμένης περιουσίας θα πρέπει, εκτός εάν ο εγγυημένος πιστωτής συναινεί διαφορετικά,  να περιλαμβάνει έναν όρο που προβλέπει ότι το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον εξασφαλισμένο πιστωτή θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον είτε: α) στην αξία της εξασφαλισμένης οφειλής; ή β) στο ποσό του χρέους (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου, τόκων και καθυστερούμενων πληρωμών) που είναι εξασφαλισμένο από την ημερομηνία έκδοσης του προστατευτικού πιστοποιητικού, οποιοδήποτε είναι λιγότερο. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης πωλήσει στο μέλλον σε περίοδο 10 ετών  εξασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο (π.χ. η πρώτη κατοικία) ,  σε τιμή ανώτερη της εκτιμημένης, (100)% τη διαφοράς θα την αξιώνει ο πιστωτής, μέχρι την ικανοποίηση της συνολικής οφειλής του. Σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει όρους που προνοούν για κατακράτηση από εξασφαλισμένο πιστωτή της εξασφάλισης που κατέχει ο εξασφαλισμένος πιστωτής∙ και τη μείωση του αρχικού κεφαλαίου που οφείλεται για το εξασφαλισμένο χρέος που οφείλεται στον εξασφαλισμένο  πιστωτή σε καθορισμένο ποσό, δεν θα πρέπει, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος εξασφαλισμένος πιστωτής συναινεί διαφορετικά, να προσδιορίζει το ύψος του μειωμένου αρχικού κεφαλαίου σε ποσό μικρότερο από την αξία της εξασφάλισης που καθορίζεται για σκοπούς του Σχεδίου.

8. Υποχρέωση για προστασία της πρώτης κατοικίας κατά τον καταρτισμό του Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής και διαδικασία για επιβολή Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής από το δικαστήριο

Ο Σύμβουλος θα υποχρεούται να καταρτίσει ένα Σχέδιο το οποίο στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό θα διαφυλάσσει την πρώτη κατοικία του χρεώστη.

Ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα για να καταλήξει κατά πόσο η διατήρηση της πρώτης κατοικίας είναι εφικτή:

α) όλες τις δαπάνες σε σχέση με τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας (συμπεριλαμβανομένης της δόσης του δανείου που συνδέεται με την κατοικία , τη συντήρηση, τους φόρους και άλλες επιβαρύνσεις, το κόστος ασφάλισης,  κτλ)

β) τα εισοδήματα του χρεώστη όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που υπέβαλε

γ) την ικανότητα άλλων ατόμων που διαμένουν στην κατοικία να συνεισφέρουν

δ) τις ανάγκες του χρεώστη και της οικογένεια του και το κόστος για εναλλακτικές διευθετήσεις διαμονής

Σε περίπτωση που το σχέδιο το οποίο προνοεί για τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας απορρίφθηκε από τη συνέλευση πιστωτών αλλά ο Σύμβουλος κρίνει ότι στη περίπτωση του χρεώστη πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Α) Ο οφειλέτης διαθέτει συνολικό υπόλοιπο δανείου μέχρι €300.000 (εξασφαλισμένες και μη εξασφαλισμένες οφειλές)

Β) Η πρώτη κατοικία του οφειλέτη έχει αγοραία αξία μέχρι €250.000

Γ) ο χρεώστης αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του λόγω χειροτέρευσης  της οικονομικής του κατάστασης ως αποτέλεσμα γεγονότων η καταστάσεων εκτός του ελέγχου του χρεώστη, τα οποία έχουν επισυμβεί όχι ενωρίτερα από δύο χρόνια πριν την αίτηση του χρεώστη για σχέδιο, και είχαν ως αποτέλεσμα ουσιαστική (25% ή περισσότερο) μείωση του εισοδήματος του. Τεκμαίρεται ότι οποιαδήποτε μείωση στα εισοδήματα την οποία υπέστηκε ο χρεώστης μεταξύ 2012 και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, οφείλεται στην οικονομική κρίση εκτός εάν ο πιστωτής μπορεί να αποδείξει, στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, ότι ο λόγος για τον οποίο ο πιστωτής αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του είναι άλλος από την οικονομική κρίση.

τότε θα συμπληρώνει σχετική δήλωση και ο χρεώστης θα αιτείται στο αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος με το οποίο να εφαρμόζεται το Σχέδιο σε όλους τους πιστωτές. Ο χρεώστης  θα δίδει ειδοποίηση στους πιστωτές και εγγυητές  οι οποίο επηρεάζονται από το Σχέδιο, οι ενστάσεις των οποίων θα αξιολογούνται κατά την ακροαματική διαδικασία. Για την απόφαση του Δικαστηρίου ειδοποιείται η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για να ενημερώσει το σχετικό Μητρώο.

Το δικαστήριο θα μπορεί να επιβάλλει το πλάνο αποπληρωμής εάν κρίνει ότι για τους πιστωτές που ψήφισαν αρνητικά, τέτοια επιβολή, θα έχει το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από το σενάριο τερματισμού της πιστωτής διευκόλυνσης και εκποίησης της εξασφάλισης, λαμβάνοντας υπ’ όψη την δήλωση του Συμβούλου, κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε σχέση με τον αντίκτυπο των επιβαλλόμενων σχεδίων σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα όπου αυτές υπάρχουν, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή στοιχεία που το δικαστήριο κρίνει σχετικά.

Αίτηση στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος επιβολής του Σχεδίου, δύναται να συνοδεύεται από αίτηση του χρεώστη για την έκδοση ή ανανέωση προστατευτικού δικαστικού διατάγματος. Το προστατευτικό διάταγμα θα επιφέρει τα αποτελέσματα που παρατίθεται πιο πάνω στο σημείο 3 ( προστασία χρεώστη από πράξεις πιστωτών κτλ) ή δύναται να επιφέρει οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα και να περιέχει οποιοσδήποτε άλλους όρους και διάρκεια ως το δικαστήριο κρίνει κατάλληλο. Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας θα ειδοποιεί τους καθορισμένους πιστωτές και τους εγγυητές για την έκδοση προστατευτικού διατάγματος και εάν πιστωτής θεωρεί ότι αδικείται από την έκδοση προστατευτικού διατάγματος δύναται, εντός 14 ημερών από την έκδοση ειδοποίησης για την έκδοση προστατευτικού διατάγματος, να αιτηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο για διάταγμα ακύρωσης του προστατευτικού διατάγματος σε σχέση με τον συγκεκριμένο πιστωτή. Κατά την εξέταση αίτησης πιστωτή, το αρμόδιο δικαστήριο δεν εκδίδει απόφαση για την ακύρωση του προστατευτικού διατάγματος, εκτός εάν η άρνηση έκδοσης απόφασης ακύρωσης θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία στον πιστωτή την οποία αυτός δεν θα είχε υποστεί διαφορετικά, και κανένας άλλος πιστωτής στον οποίο είχε δοθεί ειδοποίηση για την έκδοση προστατευτικού διατάγματος δεν επηρεάζεται δυσμενώς.

Εφαρμογή Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής

Το αποτέλεσμα εφαρμογής Σχεδίου είτε κατόπιν αποδοχής του από τους πιστωτές είτε κατόπιν επιβολής του από το δικαστήριο είναι ότι καθίσταται νομικά δεσμευτικό τόσο για το χρεώστη όσο και τους πιστωτές. Η προστασία από πράξεις πιστωτών συνεχίζεται, για όσο διάστημα διαρκεί το Σχέδιο και καταβάλλονται πληρωμές, με τη διαφορά ότι οι εξασφαλισμένοι πιστωτές για τους οποίους το Σχέδιο προνοεί για πώληση της εξασφάλισης τους δε θα εμποδίζονται από το να εκποιήσουν το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.

Αποτέλεσμα επιτυχούς ολοκλήρωσης Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής

Όπου ο χρεώστης έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Σχέδιο, ο χρεώστης και οποιοσδήποτε εγγυητής  ανεξασφάλιστου καθορισμένου χρέους το οποίο αποτελεί το αντικείμενο Προσωπικού Διακανονισμού Αφερεγγυότητας, απαλλάσσεται από τέτοια ανεξασφάλιστα χρέη. Ο χρεώστης και οποιοσδήποτε εγγυητής  εξασφαλισμένου χρέους το οποίο αποτελεί το αντικείμενο Σχεδίου, δεν απαλλάσσεται από τέτοια εξασφαλισμένα χρέη  τα οποία καλύπτονται από το Διακανονισμό, εκτός στο βαθμό που προνοείται στο Σχέδιο.

Χειρισμός των εγγυητών

Το προστατευτικό διάταγμα εφαρμόζεται και σε σχέση με κάθε εγγυητή οποιουδήποτε καθορισμένου χρέους του χρεώστη, ανεξάρτητα εάν είναι αφερέγγυος ή όχι. Κάθε εγγυητής ενημερώνεται από τον σύμβουλο αφερεγγυότητας αναφορικά με την έναρξη διαδικασίας Σχεδίου, με τον ίδιο τρόπο που ενημερώνονται οι πιστωτές καθώς και αναφορικά με τη δυνατότητα του χρεώστη να αποπληρώνει τα χρέη του. Κάθε εγγυητής καλείται να παρίσταται σε οποιεσδήποτε συγκαλούμενες συνελεύσεις πιστωτών, με τον ίδιο τρόπο που καλούνται οι πιστωτές και καλείται να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σε σχέση με πρόταση Σχεδίου που ετοιμάζεται από τον Σύμβουλο, με τον ίδιο τρόπο που καλούνται οι πιστωτές. Κάθε εγγυητής οφείλει να αποκαλύπτει στον σύμβουλο αφερεγγυότητας πληροφορίες ή στοιχεία αναφορικά με την οικονομική του κατάσταση όπως αυτά απαιτούνται από τον Σύμβουλο, και για το σκοπό αυτό, κάθε εγγυητής συμπληρώνει και υποβάλλει στον σύμβουλο αφερεγγυότητας ΚΠΟΣ με τον ίδιο τρόπο που συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον χρεώστη και έχει υποχρέωση για πλήρη και έντιμη αποκάλυψη των οικονομικών του στοιχειών και υποθέσεων και να διασφαλίσει ότι εξ’ όσον ο ίδιος γνωρίζει, η ΚΠΟΣ είναι αληθής, ακριβής και ολοκληρωμένη.  Ο Σύμβουλος, οφείλει όπως  κατά την επεξεργασία πρότασης Σχεδίου να λαμβάνει υπόψη του τις συνέπειες έγκρισης και εφαρμογής τέτοιου διακανονισμού στους εγγυητές καθώς και την ικανότητα ή δυνατότητα των εγγυητών να καταβάλλουν πληρωμές στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου και να αξιολογεί το πόσο δίκαια είναι η πρόταση Σχεδίου σε σχέση με τον κάθε πιστωτή. Κοινοποιεί σε κάθε εγγυητή τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πρότασης Σχεδίου και παρέχει συμβουλές σε κάθε εγγυητή αναφορικά με τη δυνατότητα επιτυχίας του προτεινόμενου Σχεδίου καθώς και για το κατά πόσο οποιεσδήποτε πληρωμές εκ μέρους του εγγυητή αυξάνουν τέτοιες δυνατότητες επιτυχίας.  Όταν εγγυητής και η πλειοψηφία των πιστωτών εγκρίνουν την πρόταση για Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής ο εγγυητής υπογράφει μαζί με τον χρεώστη και τον κάθε πιστωτή στον οποίο ο εγγυητής παρείχε σχετική εγγύηση το εν λόγω Σχέδιο, και οι υποχρεώσεις του εγγυητή δε δύναται να ξεπερνούν το ποσό του αναδιαρθρωμένου δανείου όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου.

Οι πρόνοιες αυτές εφαρμόζονται κατ΄αναλογία και στην περίπτωση επιβολής Σχεδίου  από το Δικαστήριο.  Σχέδιο που επιβάλλεται από το δικαστήριο, μπορεί να επιβληθεί ανεξάρτητα από το εάν ο εγγυητής συγκατατέθηκε στο Σχέδιο και οι υποχρεώσεις του εγγυητή δε δύναται να ξεπερνούν το ποσό του αναδιαρθρωμένου δανείου όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου και οι διατάξεις του νομοσχεδίου υπερισχύουν των διατάξεων άλλων νομοθεσιών, οι οποίες δεν θα εφαρμόζονται με τρόπο ο οποίος να αποφέρει την απαλλαγή οποιουδήποτε εγγυητή από τις υποχρεώσεις του έναντι καθορισμένου πιστωτή ο οποίος επηρεάζεται από Σχέδιο πέραν των προνοιών του Σχεδίου. 

Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση αποτυχίας του Σχεδίου, ο εγγυητής καθώς και ο χρεώστης εξακολουθούν να έχουν υποχρεώσεις έναντι του σχετικού πιστωτή για το ποσό του χρέους ως είχε,  αμέσως πριν εγκριθεί από το δικαστήριο το Σχέδιο, πλέον τόκου επί του ποσού όπως αυτό έχει καθοριστεί αναφορικά με την  περίοδο μεταξύ της έγκρισης Σχεδίου και της αποτυχίας ή τερματισμού του, μη συμπεριλαμβανομένου τόκου  υπερημερίας για αυτή την περίοδο ή οποιωνδήποτε ποσών έχουν αποπληρωθεί από τον χρεώστη, που είναι το σύνολο του αρχικού δανείου και τόκων που έχουν αποπληρωθεί μεταξύ της έγκρισης του Σχεδίου και αποτυχίας ή τερματισμού του, εκτός εάν οι όροι του Σχεδίου προνοούν διαφορετικά ή το δικαστήριο έχει διατάξει διαφορετικά.

Συντονισμένα Σχέδια Αποπληρωμής για φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Χρεώστης o οποίος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για Σχέδιο και του οποίου η κύρια κατοικία είναι υποθηκευμένη ή με οποιοδήποτε τρόπο συνιστά εξασφάλιση για οποιοδήποτε χρέος ή υποχρέωση πολύ μικρής επιχείρησης, πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να εισαχθεί σε διαδικασία Συντονισμένου Σχεδίου Αποπληρωμής  για φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις (στο εξής διαδικασία Συντονισμένου   Σχεδίου Αποπληρωμής).   Όταν χρεώστης, αφού λάβει σχετική συμβουλή από Σύμβολο, κρίνει ότι θα πρέπει να τύχει εφαρμογής η διαδικασία Συντονισμένου Σχεδίου Αποπληρωμής, κατά την ημερομηνία που εκδίδεται το προστατευτικό διάταγμα, υποβάλλει αίτηση για το διορισμό εξεταστή για την πολύ μικρή επιχείρηση και τέτοια αίτηση προτείνει ως εξεταστή για την πολύ μικρή  επιχείρηση τον Σύμβουλο ο οποίος είναι διορισμένος για την υποβολή πρότασης Σχεδίου σε σχέση με τον χρεώστη. Σε περίπτωση διαδικασίας Συντονισμένου Σχεδίου Αποπληρωμής, για το καθορισμό της περιόδου προστασίας ακολουθούνται οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, σε σχέση με το διορισμό εξεταστή, δηλαδή αρχικά 120 ημέρες,  η οποία δύναται να παραταθεί για περαιτέρω περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες και κατόπιν για περαιτέρω περίοδο. Κατά τη διαδικασία Συντονισμένου Σχεδίου Αποπληρωμής θα πρέπει τόσο  η πρόταση Σχεδίου να έχει εγκριθεί ή το δικαστήριο να έχει εκδώσει διάταγμα επιβολής του Σχεδίου· και  η πρόταση για συμβιβασμό ή για σχέδιο αποπληρωμής θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμου. Όταν, είτε η πρόταση για Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής  δεν εγκρίνεται είτε το δικαστήριο δεν έχει εκδώσει διάταγμα επιβολής της και οι προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο αποπληρωμής δεν επιβεβαιώνονται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμου, ο χρεώστης δύναται να υποβάλει αίτηση για νέο Σχέδιο.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «πολύ μικρή επιχείρηση» σημαίνει επιχείρηση που απασχολεί λιγότερα από δέκα πρόσωπα. 

Λήξη ισχύς της νομοθεσίας

Το μέρος του νόμου το οποίο αφορά τα σχέδια αποπληρωμής που θα επιβάλλεται θα ισχύει για τρία χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης του πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

ΙΙ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

A. Στόχος – Σκεπτικό 

Ο σκοπός αυτού του μηχανισμού είναι να δώσει ανακούφιση σε χρεώστες με  μικρά ανεξασφάλιστα χρέη συνολικού ύψους μέχρι 15.000 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα ούτε περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή του χρέους τους. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει σε επιλέξιμους αφερέγγυους οφειλέτες να απαλλαγούν από τα χρέη τους, στις περιπτώσεις όπου θα μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι σε θέση να τα αποπληρώσουν.

Β.  Περίληψη

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο χρεώστης συμπληρώνει μια αίτηση με την βοήθεια ενός ενδιάμεσου φορέα, ο οποίος θα καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης από τον ενδιάμεσο φορέα ο χρεώστης υποβάλλει με τη βοήθεια του  ενδιάμεσου φορέα, την αίτηση στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας. Η  Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ελέγχει, αν όλα είναι εντάξει και εκδίδει βεβαίωση για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια η βεβαίωση  αυτή μαζί με αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε και των δικαιολογητικών εγγράφων και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται στο Δικαστήριο το οποίο εάν ικανοποιηθεί ότι όλα είναι εντάξει εκδίδει το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ). Το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών καταχωρείται από την  Υπηρεσία Αφερεγγυότητας στο Μητώο Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών. Το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών διατηρείται σε ισχύ  για περίοδο δύο ετών («περίοδος παρακολούθησης»),   η οποία αρχίζει  από την ημερομηνία κατά την οποία η καταχωρείται η έκδοσή του. H Υπηρεσία Αφερεγγυότητας εντός 3 μηνών, από την ημερομηνία που το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών παύει να ισχύει, εκδίδει στον καθορισμένο χρεώστη πιστοποιητικό (‘Πιστοποιητικό Απαλλαγής Οφειλών’) επιβεβαιώνοντας την απαλλαγή.

Γ. Κυριότερες Πρόνοιες

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ο χρεώστης για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

α) να έχει επιλέξιμα χρέη μέχρι το ποσό των €15.000

β) να έχει καθαρό διαθέσιμο εισόδημα μέχρι το ποσό των €100 (το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα επεξηγείται πιο κάτω,  είναι ουσιαστικά τα εισοδήματα μείον τα έξοδα διαβίωσης όπως καθορίζονται πιο κάτω)

γ) να έχει περιουσιακά στοιχεία που δεν υπερβαίνουν το ποσό των €400 (με τις εξαιρέσεις όπως επεξηγούνται πιο κάτω )

δ) να έχει τη συνήθη διαμονή του στη Κύπρο

ε) να είναι αφερέγγυος και να είναι πολύ πιθανό να εξακολουθήσει να είναι αφερέγγυος  μέσα σε διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία αίτησης

Επιλέξιμο χρέος

Επιλέξιμο χρέος θεωρείτε οποιοδήποτε χρέος πλην εξαιρετέου ή εξασφαλισμένου στο βαθμό της εξασφάλισης χρέους, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α) χρέος πιστωτικής κάρτας

β) παρατράβηγμα ή ανεξασφάλιστο δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα

γ) χρέος για την πληρωμή ενός ή περισσοτέρων από ενός λογαριασμών σε σχέση με ενοίκιο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή τηλέφωνο

δ) χρέη που αποτελούν εξακριβωμένα ποσά που προκύπτουν για τον χρεώστη ως εγγύηση για ένα άλλο πρόσωπο, όπως είναι η εγγύηση που δίνει ο χρεώστης που έχει ειδοποιηθεί ότι οποιαδήποτε εγγυημένο ποσό έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από τον πρωτοφειλέτη

ε) εξαιρέσιμα χρέη το ύψος των οποίων είναι μικρότερο του 10% του συνόλου των επιλέξιμων χρεών, ανεξάρτητα από τη συναίνεση του πιστωτή

ζ) επιτρεπτά χρέη

επιτρεπτό χρέος σημαίνει εξαιρέσιμο χρέος  σε σχέση με το οποίο Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών  δύναται να εκδοθεί εάν ο ενδιαφερόμενος πιστωτής συναινέσει στην έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλής σε σχέση με το συγκεκριμένο χρέος.

Εξαιρετέα και εξαιρέσιμα χρέη

1) Εξαιρετέα χρέη είναι χρέη τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν  επιλέξιμα χρέη σε ένα Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών τα οποία καθορίζονται στο νόμο ως εξής:

α) υποχρέωση που πηγάζει από διάταγμα διατροφής

β) υποχρέωση που πηγάζει από δικαστική απόφαση για αποζημίωση οποιουδήποτε προσώπου για θάνατο ή σωματική βλάβη συνεπεία αστικού αδικήματος του χρεώστη∙

γ) υποχρέωση που πηγάζει από δάνειο το οποίο εξασφαλίστηκε μέσω απάτης, κατάχρησης, υπεξαίρεσης ή δόλιας παραβίασης της εμπιστοσύνης

δ) υποχρέωση που πηγάζει από δικαστικό διάταγμα ή απόφαση δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή από απόφαση δικαστηρίου με την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε χρηματική ποινή λόγω καταδίκης για ποινικό αδίκημα

2) Εξαιρέσιμα χρέη είναι το χρέη τα οποία κανονικά δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμα χρέη σε ένα Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών αλλά κάτω υπό προϋποθέσεις μπορούν. Στο νόμο καθορίζονται ως εξής:

α) υποχρέωση που προκύπτει από φόρο, τέλος ή άλλη χρέωση παρόμοιας φύσης ή δικαιώματα οφειλόμενα ή καταβλητέα στη Δημοκρατία

β) οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει του περί Δήμων Νόμου του 1985 και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών

γ) οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών

Εξαιρέσιμο χρέος  σε σχέση με Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών  δύναται να εκδοθεί εάν ο ενδιαφερόμενος πιστωτής συναινέσει στην έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλής σε σχέση με το συγκεκριμένο χρέος και το εν λόγο χρέος ονομάζεται επιτρεπτό χρέος.

Εξαιρέσιμα χρέη το ύψος των οποίων είναι μικρότερο του 10% του συνόλου των επιλέξιμων χρεών σε σχέση με το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών αποτελούν επιλέξιμα χρέη ανεξάρτητα από τη συναίνεση του πιστωτή

Καθαρό διαθέσιμο εισόδημα

Είναι το διαθέσιμο στον χρεώστη εισόδημα, το οποίο αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας

Κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος του χρεώστη, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) ο μισθός ή τα ημερομίσθια του

β) κοινωνικές παροχές, εκτός από το επίδομα τέκνου, που λαμβάνει

γ) εισόδημα από σύνταξη

δ) συνεισφορές από τα άλλα μέλη του νοικοκυριού, και

ε) κάθε άλλο εισόδημα που είναι διαθέσιμο σε αυτόν

Από τα πιο πάνω αφαιρούνται

α) τα έξοδα διαβίωσης τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξοδα που περιλαμβάνονται στο ελάχιστο καλάθι διαβίωσης πλέον του μηνιαίου ποσού παροχής στέγασης, όπου αυτό εφαρμόζεται, κατά την έννοια του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

β) φόρος εισοδήματος πληρωτέος από τον χρεώστη

γ) εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων πληρωτέες από τον χρεώστη

δ) πληρωμές που έγιναν από τον χρεώστη αναφορικά με εξαιρετέο χρέος

ε) πληρωμές που έγιναν από τον χρεώστη αναφορικά με  εξαιρέσιμα χρέη τα οποία δεν εμπίπτουν στην έννοια του επιλέξιμου χρέους ή δεν είναι επιτρεπτά χρέη

στ) άλλες εισφορές και επιβαρύνσεις επί του εισοδήματος του συγκεκριμένου χρεώστη, όπως είναι δυνατό να καθοριστούν

Περιουσιακά Στοιχεία

Στον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων του χρεώστη τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν:

α) Καταθέσεις

β) Οχήματα

γ) Μετοχές

δ) Περιουσία (κινητή και ακίνητη)

Τα στοιχεία που δεν λαμβάνονται υπόψη είναι τα ακόλουθα

α) Βιβλία, εργαλεία και άλλα αντικείμενα εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τον χρεώστη και είναι λογικά αναγκαία για την απασχόληση ή επιχείρηση του συνολικής αξίας που δεν υπερβαίνει τις €10.000, συμπεριλαμβανομένου ενός οχήματος, όταν το όχημα είναι λογικά αναγκαίο για να πραγματοποιήσει τις καθημερινές δραστηριότητες του.

Όπου ο χρεώστης ή οι εξαρτώμενοι του είναι πρόσωπα  με αναπηρία, και το όχημά έχει ειδικά προσαρμοστεί για χρήση, το ποσό των €10.000 μπορεί να αλλάξει προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αξία των εν λόγω οχήματος

β) Οικιακές συσκευές και συσκευές που είναι λογικά αναγκαίες για την διατήρηση ενός ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου για τον χρεώστη και τους εξαρτωμένους του.

Όταν ο χρεώστης ή εξαρτώμενοι του παρακολουθούν  μαθήματα δημοτικής,  μέσης, ανώτερης ή ανώτατης  εκπαίδευσης, τα βιβλία, υλικά και άλλα είδη εξοπλισμού που είναι λογικά αναγκαία στον χρεώστη ή τους εξαρτωμένους του, ανάλογα με την περίπτωση, για να συμμετέχει και να ολοκληρώσει αυτά τα μαθήματα.

γ) Κάθε συμφέρον ή δικαίωμα του χρεώστη που υφίσταται σε σχετική σύνταξη. 

Περίοδος παρακολούθησης

Το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών διατηρείται σε ισχύ  για περίοδο δύο ετών («περίοδος παρακολούθησης»),   η οποία αρχίζει  από την ημερομηνία κατά την οποία η καταχωρείται η έκδοσή του. Κατά την περίοδο παρακολούθησης, καθορισμένος χρεώστης, οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας το συντομότερο δυνατό για τα ακόλουθα:

α) Οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην οικονομική κατάστασή του,

β) Εάν κατά τη σχετική περίοδο παρακολούθησης λαμβάνει δωρεά ή πληρωμή αξίας  πεντακοσίων ευρώ €500  ή μεγαλύτερης, παραδίδει στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας το πενήντα  τοις εκατό της αξίας της δωρεάς ή πληρωμής και σε περίπτωση που τέτοια δωρεά ή πληρωμή γίνεται σε είδος, ο χρεώστης οφείλει να προβεί σε πώλησή του ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

γ) Εάν το καθαρό μηνιαίο εισόδημα αυξάνεται κατά πεντακόσια ευρώ €500 ή περισσότερο κατά την περίοδο παρακολούθησης, παραδίδει στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας το 50 τοις εκατό τέτοιας αύξησης.

Καθορισμένος χρεώστης δεν δύναται, κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, είτε ενεργώντας μόνος του είτε από κοινού με οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο, να λαμβάνει πίστωση πέραν του ποσού των εξακοσίων πενήντα ευρώ €650 από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς να ενημερώνει τέτοιο πρόσωπο ότι είναι καθορισμένος χρεώστης.

Ενδιάμεσος φορέας

Ο Υπουργός θα καθορίζει  πρόσωπα ή ομάδα προσώπων για την εκτέλεση των καθηκόντων του ενδιάμεσου φορέα.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα:

α) Βοηθά το χρεώστη να συμπληρώσει αίτηση για την έκδοση Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών

β) Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης πραγματοποιεί συνάντηση με τον χρεώστη  στην οποία,  τον ενημερώνει, βάσει των πληροφοριών και στοιχείων της αίτησης

i. κατά πόσο πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας

ii. τις γενικές συνέπειες υποβολής αίτησης

iii. τις συνέπειες, για τον χρεώστη  στην περίπτωση που καταστεί  καθορισμένος χρεώστης

γ) Εξετάζει  τις πληροφορίες και βοηθά  τον χρεώστη  στη συμπλήρωση της Κατάστασης Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων

δ) Κατά τη συμπλήρωση της Κατάστασης Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων ο ενδιάμεσος φορέας, εάν κρίνει ότι

i) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων του χρεώστη είναι αληθείς και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη και

ii) ο χρεώστης  πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας

τότε ο ενδιάμεσος φορέας ετοιμάζει δήλωση στην οποία φαίνονται οι πιο πάνω διαπιστώσεις του

ε) Μπορεί, να διεξάγει  τέτοιες έρευνες, όπως αυτός κρίνει  σκόπιμο για να επιβεβαιώσει  την αξία του χρέους ή άλλης υποχρέωσης  που του γνωστοποιείται  από τον χρεώστη  .

στ) Βοηθά το χρεώστη στην υποβολή της αίτησης στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.

ζ) Δεν μπορεί να απαιτεί από τον χρεώστη την καταβολή οποιουδήποτε τέλους σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Απαλλαγή από καθορισμένα χρέη

Όταν Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών παύει να ισχύει ( δηλαδή αφού περάσει η περίοδος παρακολούθησης των 2 χρόνων), εκτός όπου ακυρώνεται, ο καθορισμένος χρεώστης απαλλάσσεται από το καθορισμένο επιλέξιμο χρέος καθώς και σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτό, καθώς και το σύνολο των τόκων, χρηματικών ρητρών και άλλων ποσών τα οποία, από την ημερομηνία αίτησης, καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με το εν λόγω χρέος. H Υπηρεσία Αφερεγγυότητας εντός 3 μηνών εκδίδει στον καθορισμένο χρεώστη πιστοποιητικό (‘Πιστοποιητικό Απαλλαγής Οφειλών’) επιβεβαιώνοντας την απαλλαγή.

Χειρισμός εγγυητών

Oποιοσδήποτε εγγυητής ο οποίος εγγυήθηκε καθορισμένο επιλέξιμο χρέος, απαλλάσσεται από το καθορισμένο επιλέξιμο χρέος καθώς και σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτό,

Δ. Εμπλοκή δικαστηρίου

Στο  Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών η εμπλοκή του δικαστηρίου γίνεται μόνο στο τέλος της διαδικασίας. Η  Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση για το αν όλα είναι εντάξει. Στη συνέχεια η βεβαίωση  αυτή μαζί με αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε και των δικαιολογητικών εγγράφων και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονται στο Δικαστήριο το οποίο εάν ικανοποιηθεί ότι όλα είναι εντάξει εκδίδει το Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών.

Ε. Έναρξη Ισχύος

Η εφαρμογή Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών για φυσικά πρόσωπα τίθενται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του Νόμου που προβλέπει για τη θέσπιση και εφαρμογή προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής και σχεδίου απαλλαγής οφειλών για φυσικά πρόσωπα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο λόγος είναι  να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και στους ενδιάμεσους φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας και κυρίως να δοθεί χρόνος στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας να επικεντρωθεί στα σχέδια αποπληρωμής τα οποία στοχεύουν στη διάσωση της πρώτης κατοικίας όπου αυτό είναι εφικτό.

ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

«Υπηρεσία Αφερεγγυότητας» σημαίνει τον Επίσημο Παραλήπτη  ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που καθορίζεται από τον Υπουργό για να εκτελεί τα καθήκοντα που αναθέτονται στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας για μεταβατική περίοδο που ξεκινά  από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα ασκούνται από το Τμήμα Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας

1. Επιβλέπει τις διαδικασίες και εφαρμογή των Διακανονισμών Αφερεγγυότητας σε σχέση με φυσικά πρόσωπα

2. Εξετάζει αιτήσεις για την έκδοση Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών και τις υποβάλλει στο  δικαστήριο για επικύρωση

3. Υποβάλλει στο  δικαστήριο αιτήσεις για την έκδοση προστατευτικών διαταγμάτων

4. Υποβάλλει στο δικαστήριο για έγκριση Προσωπικά  Σχέδια  Αποπληρωμής 

5. Διατηρεί Μητρώο Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών, Μητρώο Προστατευτικών Διαταγμάτων και Μητρώο Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής

6. Ετοιμάζει και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές ως προς το πώς καθορίζονται τα λογικά έξοδα διαβίωσης

7. Φροντίζει για την εκπαίδευση και επιμόρφωση, αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, του ενδιάμεσου φορέα, και οποιουδήποτε άλλου προσώπου κρίνει απαραίτητο

8. Συνεισφέρει στην ανάπτυξη πολιτικών και σχεδίων στον τομέα της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων

9. Ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες της ανατίθενται από τον Υπουργό για την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου.

Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τα λογικά έξοδα διαβίωσης για τους χρεώστες.

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, ετοιμάζει και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το τι συνιστά λογικά έξοδα διαβίωσης σε σχέση με χρεώστες.

Πριν την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών, η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας διαβουλεύεται με το Υπουργείο  Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή όργανα ή φορείς κρίνει σκόπιμο ή τα οποία υποδεικνύονται από τον Υπουργό.

Κατά την ετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών, η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας λαμβάνει υπόψη της:

α) τέτοιες μετρήσεις και δείκτες του ορίου της φτώχειας που περιλαμβάνονται σε δηλώσεις ή εκδόσεις κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά την φτώχεια και την κοινωνική συνοχή

β) τέτοια επίσημα στατιστικά στοιχεία, κατά την έννοια του περί Στατιστικής Νόμου του 2000, και έρευνες σχετικά με το έσοδα και έξοδα των νοικοκυριών που δημοσιεύονται από την Στατιστική Υπηρεσία

γ) τον δείκτη τιμών καταναλωτή που δημοσιεύεται από την Στατιστική Υπηρεσία ή οποιουσδήποτε άλλους ισοδύναμους δείκτες δημοσιεύονται από καιρού εις καιρό από την εν λόγω υπηρεσία

δ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνει σκόπιμες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων

ε) τις διαφορές στο μέγεθός των νοικοκυριών, τις διαφορετικές ανάγκες των προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, υγεία και κατά πόσο έχουν οποιαδήποτε σωματική, ψυχολογική ή πνευματική αναπηρία

στ) την ανάγκη να διευκολύνει την κοινωνική συνοχή των χρεωστών και των εξαρτωμένων τους, και την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομία της Δημοκρατίας

Η πρώτη έκδοση κατευθυντήριων γραμμών μετά την έναρξη του παρόντος Νόμου, αναφορικά με τον καθορισμό των λογικών εξόδων διαβίωσης καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας με την έναρξη των λειτουργιών της μπορεί να αναθεωρήσει τα καθορισμένα από το Υπουργείο Οικονομικών  επίπεδα και στη συνέχεια θα εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σε τέτοια διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του ενός έτους, όπως αυτή κρίνει σκόπιμο.

Εξουσία επιβολής και ανάκτησης τελών

Ο Υπουργός, με Διάταγμά του μπορεί να καθορίζει τυχόν τέλη που καταβάλλονται καθώς και το χρόνο και τρόπο καταβολής τέτοιων τελών, σε σχέση με   την παροχή των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.

Ο Υπουργός μπορεί επίσης να προβλέπει οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από την καταβολή τελών, ή τη διαγραφή, μείωση ή επιστροφή τελών (ολόκληρου ή μέρους αυτών), σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας μπορεί, σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων τελών, να εισπράττει  από οποιοδήποτε πρόσωπο οφείλει οποιαδήποτε τέλη, ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας εγκαθιδρύει και τηρεί τα ακόλουθα Μητρώα

1. Μητρώο το οποίο θα ονομάζεται Μητρώο Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών

2. Μητρώο το οποίο θα ονομάζεται Μητρώο Προστατευτικών Διαταγμάτων

3.Μητρώο το οποίο θα ονομάζεται Μητρώο Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής,

Το Μητρώο θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, όπως η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας αποφασίζει.

Το Μητρώο θα περιέχει:

α) πληροφορίες οι οποίες προνοούνται ότι πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και

β) Κάθε άλλη πληροφορία η οποία δυνατό να καθοριστεί

Το κοινό μπορεί να επιθεωρεί το Μητρώο σε εύλογες ώρες  και μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τις καταγραφές στο Μητρώο με κόστος το οποίο δεν υπερβαίνει το εύλογο κόστος λήψης αντιγράφου.

14 Ιανουαρίου 2015