Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

1.Η τροποποίηση του Περί Νομικής Αρωγής Νόμου ούτως ώστε όλοι οι δανειολήπτες και εγγυητές που αδυνατούν οικονομικά να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους στα Δικαστήρια να μπορούν να το πράξουν εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εργοδοτήσουν δικηγόρο και όχι μόνο όταν υπάρχει ενυπόθηκη εκποίηση ακινήτου. Ο τροποποιητικός νόμος 142(Ι)/2014 δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες εφόσον αφορά μόνο τον ενυπόθηκο δανειολήπτη και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως καθορίζεται στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμο και μόνο για την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου.

2.Την τροποποίηση των νόμων της αφερεγγυότητας ούτως ώστε να προστατεύεται και η ενυπόθηκη περιουσία που εξασφαλίζει δάνειο τρίτου προσώπου για να αρθεί η αδικία όπου ενώ ο πρωτοφειλέτης προστατεύεται η ενυπόθηκη κατοικία του που εξασφαλίζει δάνειο για τον ίδιο, εντούτοις αν ένας τρίτος βάλει ακόμη και την κύρια κατοικία του υποθήκη προς όφελος άλλου προσώπου δεν προστατεύεται αυτή του η κατοικία. 

3.Την τροποποίηση του Περί Πτωχεύσεως Νόμου όπως έχει τροποποιηθεί εφόσον με την νέα πρόνοια που υπάρχει αν κάποιος δανειολήπτης κάμει αίτηση για προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής και αποτύχει στην αίτηση του τότε θεωρείται ότι διαπράττει πτωχευτική πράξη και επομένως μπορεί η Τράπεζα να προχωρήσει σε αίτηση πτώχευσης του χωρίς απόφαση Δικαστηρίου. Το ίδιο γίνεται και αν εγκριθεί το προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής του και χάσει κάποιες δόσεις σύμφωνα με το σχέδιο, πάλιν διαπράττει πτωχευτική πράξη με αποτέλεσμα να διατρέχει τον κίνδυνο να τον πτωχεύσουν. Πρέπει οι σχετικές πρόνοιες να καταργηθούν από τον νόμο επειδή πολύς κόσμος θα βρεθεί πτωχεύσας χωρίς να το αντιληφθεί.

4.Η καθυστέρηση στην ψήφιση των νομοσχεδίων της αφερεγγυότητας αλλά και η αδυναμία στην εφαρμογή ακόμη και μέχρι σήμερα των νόμων που ψηφίσθηκαν, έχει επηρεάσει δυσμενώς αρκετούς δανειολήπτες εφόσον τα ποσά που υπάρχουν στον νόμο για την προστασία της κύριας κατοικίας και για το σύνολο των χρεών μέχρι του οποίου παρέχεται η προστασία του νόμου ( δηλαδή €300,000.- και €350,000.-) έχουν αυξηθεί ένεκα της χρέωσης των τόκων και των τόκων υπερημερίας από τις τράπεζες που σημαίνει ότι ένας δανειολήπτης που από την ημέρα που άρχισε η συζήτηση για παροχή προστασίας της κύριας κατοικίας του στην ΒΟΥΛΗ ή από την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου, ήταν μέσα στα καθορισμένα ποσά και τύγχανε προστασίας εντούτοις με την προσθήκη των τόκων δεν εμπίπτει πλέον σε αυτά τα πλαίσια επειδή το δάνειο του με την προσθήκη των τόκων έχει ξεπεράσει το όριο του ποσού που προστατεύεται. Επομένως ζητούμε την αύξηση του ποσού των υφιστάμενων δανείων που προστατεύονται στις €500,000.- λαμβάνοντας υπόψιν τους υψηλούς τόκους που χρεώνουν οι τράπεζες.

5.Ζητούμε όπως ψηφισθεί νόμος ή τροποποίηση του Περί Δικαστηρίων Νόμου ή των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας για να μπορούν να καταχωρούνται ομαδικές αγωγές ούτως ώστε το κόστος πρόσβασης στην δικαιοσύνη να μειωθεί και για να επιλύονται επίδικα παρόμοια θέματα με την έκδοση μίας δικαστικής απόφασης.

6.Ζητούμε την δημιουργία Φορέα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όπως την έχουμε αναλύσει στην παρούσα δημοσιογραφική διάσκεψη.

7.Ζητούμε την τροποποίηση των νόμων του πλαισίου αφερεγγυότητας ή την ψήφιση νέου νόμου όπου το Δικαστήριο ασκώντας την διακριτική του ευχέρεια μετά από αίτηση δανειολήπτη και αφού τεθεί ενώπιον του όλο το μαρτυρικό υλικό αναφορικά με τις συνθήκες που έγινε ένας τραπεζικός δανεισμός, τις ευθύνες της τράπεζας για παροχή δανεισμού σύμφωνα με τις αρχές του υπεύθυνου δανεισμού και αφού λάβει υπόψιν την εισοδηματική ικανότητα του δανειολήπτη την ημέρα της εξέτασης της αίτησης και εφόσον ο δανεισμός του αφορά κύρια κατοικία ή αφορά υποθήκη κύριας κατοικίας του προς όφελος τρίτου ή αφορά ΜΕΜΟ επί της κύριας κατοικίας του, τότε το Δικαστήριο να μπορεί με διάταγμα του να διαγράψει μέρος του δανείου που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον δανειολήπτη σύμφωνα με τα εισοδήματα του και να διατάξει την πληρωμή του υπολοίπου σύμφωνα με το διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη. Το ίδιο γίνεται στα Ελληνικά Δικαστήρια.

8.Αναφορικά με την πώληση δανείων αν και έχουμε αναφέρει την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε πρόνοια για πώληση κύριας κατοικίας και ή μικρής επιχειρηματικής στέγης εντούτοις εφόσον ο νόμος έχει ήδη ψηφιστεί να γίνουν τροποποιήσεις ούτως ώστε να μην πωλούνται δάνεια τα οποία εξασφαλίζονται από υποθήκη που είναι επί της κύριας κατοικίας κάποιου δανειολήπτη ή εγγυητή.

9.Ζητούμε από την Κεντρική Τράπεζα να εξαναγκάσει όλες τις Τράπεζες με τους εποπτικούς μηχανισμούς που διαθέτει από τον νόμο να προβούν σε αφαίρεση αυτεπάγγελτα από τους δανεισμούς όλων των δανειοληπτών, όλων των μη συμβατικών τόκων, των τόκων υπερημερίας, των τόκων από χρέωση παράνομων εξόδων στους λογαριασμούς δανείων και όλων των χρεώσεων από καταχρηστικούς όρους στις δανειακές συμβάσεις ούτως ώστε να γίνουν πολλά δάνεια βιώσιμα και για να εξοικονομηθεί χρόνος και αχρείαστα έξοδα που θα υποστούν οι δανειολήπτες με την προσφυγή στα δικαστήρια για να κερδίσουν τα αυτονόητα.

10.Ζητούμε επίσης από την Κεντρική Τράπεζα, τις Τράπεζες και την Κυβέρνηση να πάρουν μέτρα για την μείωση των επιτοκίων για να καταστούν πολλοί δανειολήπτες βιώσιμοι επειδή η χρέωση ψηλών τόκων δημιουργεί κάθε ημέρα και περισσότερους μη βιώσιμους δανειολήπτες. Δεν μπορούν οι τράπεζες να δανείζονται με πενιχρά επιτόκια από τους καταθέτες τους και από την ΕΚΤ και να δανείζουν με τόσους ψηλούς τόκους.

11.Ζητούμε όπως επιτέλους παρθούν μέτρα για να υπάρξει πραγματικός τραπεζικός ανταγωνισμός στην χορήγηση τραπεζικών διευκολύνσεων στην Κύπρο εφόσον αυτή την στιγμή κανένας δανειζόμενος δεν μπορεί να μετακινήσει τους λογαριασμούς του σε άλλη τράπεζα για να πάρει καλύτερα επιτόκια όταν όλοι σχεδόν οι δανειζόμενοι είναι καταχωρημένοι στις βάσεις δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και ΑΙΑΝΤΑΣ ως προβληματικοί δανειολήπτες είτε ως εγγυητές προβληματικών δανειοληπτών. Η πλειονότητα των δανειοληπτών είναι αιχμάλωτοι των τραπεζών τους και έρμαιο των ορέξεων τους αναφορικά με το πόσα χρεώνονται και με τι όρους χρεώνονται.

12.Ζητούμε όπως καταργηθεί η πρόνοια του άρθρου 52 του Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου για παραπομπή των διαφορών μεταξύ των ΣΠΕ και των μελών τους μετά από τις νέες εξελίξεις στον Τραπεζικό τομέα και την εποπτεία των ΣΠΕ ως κανονικών τραπεζών εφόσον και η μετοχική δομή των ΣΠΕ έχει αλλάξει και η ιδιότητα μέλους δεν έχει πλέον καμία σημασία. Ο λόγος της κατάργησης είναι η παραπλάνησης των δανειοληπτών κατά την κλήτευση τους για να παραστούν και για τον τρόπο που διεξάγεται η διαδικασία ενώπιον του διαιτητή, ο οποίος πάντα επικυρώνει ότι του υποδείξει η ΣΠΕ. Δεν μπορεί όλοι οι δανειολήπτες κατά εκατοντάδες να ψεύδονται όταν μας εξιστορούν τον τρόπο που παραπλανήθηκαν για να εκδοθεί απόφαση εναντίον τους. Έχουμε προσπαθήσει να βρούμε μία διαιτητική απόφαση η οποία ήταν εναντία στις ΣΠΕ και δεν έχουμε εντοπίσει ούτε μία πράγμα που αποδεικνύει το βάσιμο του αιτήματος μας για κατάργηση ενός αναχρονιστικού θεσμού που δεν εξυπηρετεί την δίκαια απονομή της δικαιοσύνης.        

Ευελπιστούμε στην θετική ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων με σκοπό να μείνουν οι περισσότεροι δανειολήπτες βιώσιμοι και παραγωγικοί για το καλό της Κύπρου και της Οικονομίας της.

Χρίστος Πουτζιουρής

Για το ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ