Λεμεσός: 99416536
Λάρνακα: 99530664
Πάφος: 99616203

Με βάση τον Ν.140/2014 το δικαίωμα δωρεάν νομικής αρωγής έχει επεκταθεί και στις υποθέσεις εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων σε διαδικασία οποιουδήποτε δικαστηρίου .Με βάση την νομοθεσία των εκποιήσεων Ν.142(1) 2014 που έχει ψηφιστεί για ιδιωτική εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων ο ενυπόθηκος οφειλέτης έχει δικαίωμα να καταχωρήσει αγωγή εναντίον της Τράπεζας αμφισβητώντας τα υπόλοιπα του , υπερχρεώσεις, παράνομες χρεώσεις ή ακόμα και την ίδια την σύμβαση υποθήκης, δανείου η εγγύησης.

Η καταχώρηση της αγωγής αυτής από ενυπόθηκο οφειλέτη αποτελεί νόμιμο λόγο να σταματήσει την εκποίηση της υποθήκης.

Δικαιούχοι νομικής αρωγής είναι και οι ενυπόθηκοι οφειλέτες και οι εγγυητές .Τo άρθρο του Νόμου  αναφέρει ακριβώς :

6Ε. Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε ενυπόθηκο οφειλέτη ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία σχετικά με πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA του ως άνω αναφερόμενου νόμου. (προσθήκη στην Περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002 με τον Νόμο 140(Ι)/2014)

Με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες καλείται ο κόσμος, οι ενυπόθηκους οφειλέτες και εγγυητές τους μόλις παραλαμβάνουν την επιστολή ΤΥΠΟΥ Θ να καταχωρούν αίτηση νομικής αρωγής στο  Δικαστήριο της επαρχίας τους  ζητώντας νομική αρωγή για:

« λήψη δικαστικών μέτρων  εναντίον της …….( όνομα Τράπεζας) για ακύρωση υποθήκης και/η σύμβασης δανείου και/η σύμβασης εγγύησης και/η αναστολής της εκποίησης της υποθήκης και/η αποζημιώσεις για παράνομες χρεώσεις».

Η αίτηση χρειάζεται περίπου τρεις μήνες να εγκριθεί ( εάν εγκριθούν κάποιες  ) από το Δικαστήριο αφού προηγείται έκθεση Γραφείου Ευημερίας για την οικονομική κατάσταση του αιτητή .Η αίτηση να καταχωρείται άμεσα με την παραλαβή της Επιστολής ΤΥΠΟΥ Θ ώστε να προλαμβάνει την επίδοση της ειδοποίησης τύπου Ι και 1Α με τις οποίες η Τράπεζα ζητά πληρωμή υπολοίπου και ορίζει την εκποίηση με ένα μήνα ειδοποίηση η κάθε μια .

Ελπίζουμε να αξιοποιηθεί σωστά η πρόνοια από τα Δικαστήρια και να παρέχουν νομική αρωγή στον κόσμο που το χρειάζεται για να καταχωρούν αγωγές εναντίον των Τραπεζών, ώστε να σταματούν οι εκποιήσεις .Το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις μπορεί να βοηθά τον κόσμο την συμπλήρωση των αιτήσεων νομικής αρωγής .

Αργεντούλα Ιωάννου

Δικηγόρος σύμβουλος αφερεγγυότητας